Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Øystein
dc.contributor.authorDervo, Børre Kind
dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorSkurdal, Jostein
dc.contributor.authorJohnsen, Stein Ivar
dc.contributor.authorÅsen, Eli
dc.contributor.authorTangeland, Torvald
dc.date.accessioned2015-05-11T07:00:24Z
dc.date.accessioned2015-12-23T13:25:34Z
dc.date.available2015-05-11T07:00:24Z
dc.date.available2015-12-23T13:25:34Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationAas, Ø., Dervo, B., Andersen, O., Skurdal, J., Johnsen, S., Åsen, E. og Tangeland, T. 2009. Det ble så stille. Evaluering av effekten av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk - NINA Rapport 449. 38 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2015-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2371316
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten har vært å vurdere hvordan bortfallet av fiskeravgiften og fiske-fondet for innlandsfisk fra 2002 har virket på fiskedeltagelse, hindringer mot innlandsfiske og forvaltning og tiltak innenfor innlandsfisket. Undersøkelsen er basert på flere typer data, i første rekke spørreundersøkelser blant et tilfeldig utvalg av medlemmer i NJFF, fylkesmennenes fis-keforvaltere og miljøansvarlige i kommunene. I tillegg er det foretatt telefonintervjuer med re-presentanter for sentrale rettighetshaverorganisasjoner og brukerorganisasjoner. Samlet sett synes bortfallet av fiskeravgiften for innlandsfisk, og fjerningen av fondet som ble finansiert av avgiften, å ha hatt en negativ virkning på norsk innlandsfiskeforvaltning. Det er vanskelig å vurdere eventuelle gevinster i form av reduserte hindre for å drive innlandsfiske, men det er rimelig å påregne at fjerningen har blitt opplevd som en forenkling. Det er ikke mulig å påvise om fjerningen av avgiften har påvirket deltagelsen i innlandsfiske positivt, men dette er lite trolig i og med at deltagelsen påvirkes av så mange andre og sterkere virkende faktorer at en eventuell effekt av avgiftsbortfallet vil bli fullstendig overskygget av andre effekter. Bortfallet av fondet rapporteres å ha hatt en klar negativ effekt på innlandsfiskeforvaltningen. Hvor sterk denne effekten er vurderes ulikt av de forskjellige. Mest negativ vurderes den av fylkesmennenes fiskeforvaltere, noe mindre av representanter for organisasjonene og kommu-nene. Uansett tegnes et bilde av at norsk innlandsfiskeforvaltning er inne i en bølgedal, som skyldes flere årsaker. Bortfallet av fondet er en av årsakene, men også lav prioritering og mind-re ressurser til innlandsfisk både i DN og hos fylkesmennene bidrar. Den kanskje viktigste grunnen er imidlertid at kommunene i så stor grad har prioritert ned naturforvaltning generelt, og innlandsfisk spesielt, etter den korte satsningen på 1990-tallet. Sammenligner en kommu-nenes arbeid innenfor innlandsfisk med tilsvarende arbeid innenfor hjorteviltforvaltningen, blir nedprioriteringen av innlandsfiskeforvaltningen i kommunene ekstra tydelig. Effekten av bortfallet av avgiften på rekruttering til og deltagelse i innlandsfiske er vanskeligere å vurdere. De fleste som er intervjuet vurderer det slik at effekten har vært liten eller ingen. Noen påpeker at bortfallet av avgiften må foventes å ha positive effekter for de som fisker lite eller på impuls. Andre hevder at virkningen også kan være negativ fordi en del aktiviteter som skal bedre forholdene for fritidsfiske har forsvunnet. Data påviser at deltagelsen i fiske blant barn, ungdom og unge voksne har gått ned en god del de siste årene. Dette antas i hovedsak å være knyttet til generelle samfunnsmessige som fullstendig overskygger eventuel-le positive virkninger av at barn nå fisker gratis, som en skulle vente har en større effekt enn bortfallet av fiskervagiften. Samtidig påviser disse undersøkelsene at andelen eldre som fisker har økt. En situasjon med en forskyvning av fritidsfiskerne i retning av færre yngre og flere eld-re tilsier en grundig gjennomgang av alt arbeid med fritidsfiske. innlandsfiske, forvaltning, finansiering, avgift, evaluering, inland fisheries, management, funding, fees, evaluationnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNINAnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;449
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/449.pdf
dc.subjectinnlandsfiskenb_NO
dc.subjectforvaltningnb_NO
dc.subjectfinansieringnb_NO
dc.subjectavgiftnb_NO
dc.subjectevalueringnb_NO
dc.subjectinland fisheriesnb_NO
dc.subjectmanagementnb_NO
dc.subjectfundingnb_NO
dc.subjectfeesnb_NO
dc.subjectevaluationnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.titleDet ble så stille. Evaluering av effekten av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-11T07:00:24Z
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1240495
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record