Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndersen, Oddgeir
dc.contributor.authorKraabøl, Morten
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.contributor.authorPetrin, Zlatko
dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.date.accessioned2015-05-11T07:01:16Z
dc.date.accessioned2015-11-17T14:24:09Z
dc.date.available2015-05-11T07:01:16Z
dc.date.available2015-11-17T14:24:09Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationAndersen, O., Kraabøl, M., Often, A., Petrin, Z. & Larsen, B. M. 2009. Reguleringsplan for Vikersund sjøfront i Tyrifjorden. Kartlegging og konsekvensutredning av biologisk mangfold- NINA Rapport 501, 31 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2073-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360555
dc.description.abstractModum kommune har vedtatt at det skal igangsettes et forprosjekt for å avklare mulighetene for utfylling av ca 100.000 m3 stein i Tyrifjorden ved Drammenselvas utløp ved Vikersund. Prosjektet Vikersund Sjøfront er et ledd i å utvikle Vikersund sentrum, og omfatter utvidelse av rekreasjons-arealer mot Tyrifjorden i tillegg til utvikling av handelsvirksomhet. Etablering av sentrumsnære boliger er også en viktig del av målsetningen. Utfyllingsmassene (100.000 m3) vil bestå av sprengstein fra anleggsarbeidet i forbindelse med ny kraftstasjon ved Embretsfoss. Masseutfyl-lingen vil representere en videreføring av tidligere utfyllinger i den samme strandsonen. Slukeev-nen i utløpsoset vil sannsynligvis bli ytterligere redusert med påfølgende fare for flomskader. Til-taket vil følgelig kunne medføre behov for ytterligere inngrep for å øke slukeevnen fra Tyrifjorden. Det største kjente gyteområdet for Drammenselvørreten er lokalisert i utløpsområdet, og kommer derfor i direkte konflikt med tiltaket som følge av hydrologiske forhold. Kvaliteten til dette gyteom-rådet er betydelig forringet fra tidligere inngrep. Statuskartlegging Størst biologisk mangfold ble funnet i vika mellom rådhuset og båtutsettingsplassen. Det ble re-gistrert avtakende biologisk mangfold i vegetasjonen nedover mot Vikersund bru, mens det om-vendte var tilfelle for fisk. Det ble til sammen registrert 7 fiskearter under elfiske og håving i strandsona mellom rådhuset og brua. Resultatene indikerer at strandsona slik den fremstår i dag har en viss funksjon som opp-vekstområde for ungfisk av abbor, brasme, gjedde og ørret. Strandsona ovenfor båtbrygga hadde stort innslag av yngre og umodne individer, mens en større andel storvokste og antatt kjønns-modne individer ble funnet nedenfor båtbrygga Områdets verdi for Drammenselvørret settes til stor, mens for andre fiskearter settes verdien til liten. Utredningsområdet fungerer i dag først og fremst som et overvintringsområde for vannfugl og som et område for næringssøk i oppvekstfasen om sommeren. Området antas også å ha betyd-ning i trekkfasene om våren og høsten. Som hekkeområde har det mindre verdi på grunn av mye ferdsel og aktivitet, med unntak av øyene i utløpet, hvor to makrellterner, med til sammen 3 unger ble observert på Skartumholmen. Områdets verdi for fugl settes til middels stor. Bestanden av elvemusling karakteriseres som tynn. Muslinger forekommer på en lengre strek-ning i utløpet av Tyrifjorden, men i lite antall innen utredningsområdet. Alle muslingene som ble funnet var eldre individer (74-105 mm lange) med lav tilvekst. Men selv små populasjoner vil re-produsere normalt, og bestanden av muslinger vil kunne opprettholdes dersom leveområdet ikke forringes ytterligere. Områdets verdi for elvemusling settes til middels stor. Det var spredt vannvegetasjon med kun stedvis artsfattig langskuddseng og svært spredt kort-skuddseng. Det er var ingen vegetasjon på større dyp enn ca 4 m dyp, med unntak av vasspest, som ble observert under dykking ned til ca. 8 m dyp. Rikest vannvegetasjon var det i bukta lengst nord mot Modum kommunehus. På grunn av et relativt stort artsmangfold, noen få regionalt litt uvanlige arter og få sjeldne eller hensynskrevende arter, setter verdien til middels stor når det gjelder vegetasjon i tiltaksområdet. Vikersund, Buskerud, Elvemusling, ørret, evertebrater, vannplanter, konsekvensutredning, Vikersund municipality, Buskerud county, environmental impact assessment, brown trout, freshwater pearl mussel, invertebrates, aquatic plantsnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;501
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/501.pdf
dc.subjectVikersundnb_NO
dc.subjectBuskerudnb_NO
dc.subjectelvemuslingnb_NO
dc.subjectørretnb_NO
dc.subjectevertebraternb_NO
dc.subjectvannplanternb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectenvironmental impact assessmentnb_NO
dc.subjectbrown troutnb_NO
dc.subjectfreshwater pearl musselnb_NO
dc.subjectinvertebratesnb_NO
dc.subjectaquatic plantsnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleReguleringsplan for Vikersund sjøfront i Tyrifjorden. Kartlegging og konsekvensutredning av biologisk mangfoldnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-11T07:01:16Z
dc.source.pagenumber31 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1239308
dc.relation.projectAndre: Modum kommunenb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel