Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorOdden, John
dc.date.accessioned2015-10-08T12:02:40Z
dc.date.accessioned2015-10-27T15:14:47Z
dc.date.available2015-10-08T12:02:40Z
dc.date.available2015-10-27T15:14:47Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationBrøseth, H., Tovmo, M. & Odden, J. 2010. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010. - NINA Rapport 587. 19 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2164-1
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358190
dc.description.abstractBrøseth, H., Tovmo, M. & Odden, J. 2010. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010. - NINA Rapport 587. 19 s. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av minimum antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Regist-reringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens na-turoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av minimum antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presen-terer vi minimum antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2010. Overvåkingsresultatene i 2010 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perio-den 1996–2009. I 2010 er det estimert 75–80 familiegrupper på landsbasis, som tilsvarer en bestand på 441–470 dyr i Norge. Dette er estimatet på bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2010 og før repro-duksjonssesongen. Etter fem år med gradvis økning i antall familiegrupper av gaupe på landsbasis ser vi i år en reduksjon i størrelsesorden 7–13% i antall familiegrupper før jakt sammenlignet med fjoråret, noe som tilsvarer en 8–16% nedgang i bestandsstørrelsen av gaupe i Norge. Nedgangen i an-tall familiegrupper er størst i region 6 og 7 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland) hvor det til sammen er 37% færre familiegrupper før jaktstart i 2010 sammenlig-net med fjoråret (fra 41 til 26 familiegrupper). Sett i lys av at det under jakta i år ble felt til sam-men 29 voksne hunngauper (>1 år) i disse to regionene, må man forvente en ytterligere reduk-sjon i bestanden før jakta i 2011. I region 8 (Troms og Finnmark) ble det registrert 15 ulike familiegrupper av gaupe før jakta i 2010, en økning på 6 familiegrupper i forhold til 2009. Det ble ikke felt noen voksne hunngau-per under årets jakt i region 8, og således kan man forvente en ytterligere økning i bestanden før jakta i 2011 i denne regionen. Det nasjonale bestandsmålet fastsatt av Stortinget i 2004 på 65 årlige ynglinger av gaupe er nådd i inneværende sesong med totalt 80 påviste familiegrupper før jakt i 2010. Alle de sju for-valtningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger på eller over målet for antall familiegrup-per av gaupe. Under jakta i 2010 ble det felt i alt 134 gauper i Norge, hvorav 49 voksne hunn-gauper. Vi må tilbake til siste halvdel av 1800-tallet for å finne høyere fellingstall av gaupe i Norge. Med det høye uttaket under jakta i 2010 forventes en nedgang i bestanden på landsba-sis før jakt i 2011 sammenlignet med 2010. Gaupe, Lynx lynx, antall familiegrupper, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling, Eurasian lynx, Lynx lynx, monitoring, population trendsnb_NO
dc.description.abstractThe national monitoring program for large carnivores monitors the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the minimum number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, observations and dead kittens). The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The minimum number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radiotelemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In this report we present results for Norway in the winter of 2009–2010, before the annual hunt began. Population development is based on annual results since 1996. In 2010 there are estimated 75-80 family groups, which correspond to a total population size of 441-470 lynx in Norway. This is the estimate of population size prior to the hunting- and reproductive season in 2010. On a national level there is, after five years of gradual increase, a 7-13% decrease in the number of family groups reported prior to the 2010-hunting season compared to previous year, which correspond to a 8-16% decrease in population size of lynx in Norway. The decrease is highest in region 6 and 7 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag and Nordland), with a decrease from 41 family groups in 2009 to 26 family groups in 2010 (37% decrease). A total of 29 adult females (>1 year old) were killed in these two regions during the hunting season of 2010, and one must expect a further reduction in the population size prior to the hunting season in 2011. In region 8 (Troms and Finnmark) 15 different family groups were registered prior to the hunting season. This is an increase of 6 family groups compared to 2009. No adult females were killed in this region during the hunt, and a further increase in the population size can be expected prior to the hunt in 2011. The management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004 has been reached, with a total of 80 family groups prior to hunting in 2010. All seven management regions have achieved their regional management goal. During the hunting season in 2010 134 lynx were killed in Norway, of which 49 where adult females. One must go back to the second half of the 19th century to find higher number of killed lynx in Norway. With the high number of killed animals during the hunting season in 2010 one must expect a decrease in the population size on the national level before the hunting season in 2011 compared to 2010.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;587
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/587.pdf
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynxnb_NO
dc.subjectAntall familiegruppernb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleMinimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-08T12:02:40Z
dc.source.pagenumber19 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1279262
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel