Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.date.accessioned2015-10-08T11:52:11Z
dc.date.accessioned2015-10-27T14:10:11Z
dc.date.available2015-10-08T11:52:11Z
dc.date.available2015-10-27T14:10:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationBrøseth, H. & Tovmo, M. 2011 Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2011. - NINA Rapport 724. 21 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2311-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358182
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper før jakt ut fra alle do-kumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registre-ringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens na-turoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av antall fa-miliegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presente-rer vi en oversikt over antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2011. Overvåkingsresultatene i 2011 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perioden 1996–2010. I 2011 er det estimert 70–74 familiegrupper på landsbasis, som tilsvarer en bestand på 413–436 dyr i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2011 og før reproduksjonsse-songen. For andre år på rad er det nå en nedgang i antall familiegrupper av gaupe på landsbasis. Re-duksjonen i antall familiegrupper før jakt er i størrelsesorden 7–8 % sammenlignet med fjoråret, noe som tilsvarer en 6–7 % nedgang i bestandsstørrelsen hos gaupe i Norge. Nedgangen i antall familiegrupper er størst i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 8 (Troms og Finnmark). Her er det påvist hhv. 3,5 og 3 færre familiegrupper før jaktstart i 2011 sammenlig-net med fjoråret. Region 7 har den største økningen i antall familiegrupper, med 2,5 flere familiegrupper sam-menlignet med før jaktstart i 2010. Det nasjonale bestandsmålet fastsatt av Stortinget i 2004 på 65 årlige ynglinger av gaupe er nådd i inneværende sesong med totalt 74 påviste familiegrupper før jakt i 2011. Alle de sju for-valtningsregionene med vedtatte bestandsmål ligger på eller over målet for antall familiegrup-per av gaupe. Region 6 er det området hvor man ligger høyest over det regionale bestandsmå-let i 2011. Under jakta i 2011 ble det felt i alt 137 gauper i Norge, hvorav 46 voksne hunngauper. Vi må tilbake til siste halvdel av 1800-tallet for å finne høyere fellingstall av gaupe i Norge. Med det høye jaktuttaket i 2011 forventes en ytterligere nedgang i gaupebestanden på landsbasis før jakt i 2012. Gaupe, Lynx lynx, antall familiegrupper, nasjonalt overvåkingsprogram, bestandsutvikling, Eurasian lynx, Lynx lynx, monitoring, population trendsnb_NO
dc.description.abstractThe national monitoring program for large carnivores monitors the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, observations and dead kittens). The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radiotelemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In this report we present results for Norway in the winter of 2010–2011, before the annual hunt began. Population development is based on annual results since 1996. In 2011 there are estimated 70–74 family groups, which correspond to a total population size of 413–436 lynx in Norway. This is the estimate of population size prior to the hunting- and reproductive season in 2011. On a national level there is, for the second year in a row, a decrease in the number of family groups reported prior to the hunting season. There is a 7–8 % decrease in the number of family groups compared to previous year, which correspond to a 6–7 % ecrease in population size of lynx in Norway. The decrease is highest in region 4 (Oslo, Akershus and Østfold) and region 8 (Troms and Finnmark), with a decrease of 3 and 3,5 family groups respectively. In region 7 (Nordland) 8,5 family groups were registered prior to the hunting season in 2011. This is an increase of 2,5 family groups compared to 2010. The management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004 has been reached, with a total of 74 family groups prior to hunting in 2011. All seven management regions have achieved their regional management goal. Region 6 is above the regional management goal with six family groups prior to hunting in 2011. During the hunting season in 2011 137 lynx were killed in Norway, of which 46 where adult females. One must go back to the second half of the 19th century to find higher number of killed lynx in Norway. With the high number of killed animals during the hunting season in 2011 we expect a decrease in the population size on the national level before the hunting season in 2012 compared to 2011.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;724
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/724.pdf
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynxnb_NO
dc.subjectAntall familiegruppernb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.subjectNINA Rapport
dc.titleAntall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-08T11:52:11Z
dc.source.pagenumber21 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1279261
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel