• Silhuett Rondane – Hvordan bevare villreinen 

      Strand, Olav; Gundersen, Vegard (NINA Temahefte;74, Report, 2019)
      NINA presenterer her hovedfunn fra GPS-merkeprosjektet om villrein og ferdsel i Rondane i perioden 2009-2019. Temaheftet retter seg mot politikere, forvaltere og andre interessegrupper som har som mål å ta vare på ...