• Registrering av biologisk mangfold i Rindal kommune (Møre og Romsdal) 

      Bendiksen, Egil (NINA Rapport;626, Research report, 2013-05)
      Tidligere naturtypekartlegging av Rindal kommune er supplert med 58 nye lokaliteter (inkludert 4 som er registrert i andre sammenhenger), som er kartfestet, beskrevet og verdiklassifisert. I tillegg er 9 lokaliteter fra ...