• Reetablering av laks i Storåna i Bjerkreimsvassdraget 

      Sundt-Hansen, Line Elisabeth Breivik; Karlsson, Sten; Johnsen, Bjørn Ove (NINA Rapport;954, Research report, 2013)
      Laksepopulasjonen i Bjerkreimsvassdraget har etter at kalking av deler av vassdraget ble star-tet opp i 1996 hatt en svært positiv utvikling, med økt ungfiskoverlevelse og også økte fangster. Storåna i Bjerkreimsvassdraget ...