• Faglig grunnlag for handlingsplan for hule eiker 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik; Ødegaard, Frode (NINA rapport;631, Research report, 2010)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bratli, H., Brandrud, T.E., Ødegaard, F. 2010. Faglig grunnlag for handlingsplan for hule eiker. - NINA Rapport 631. 78 s. Omfang og målsetning Denne rapporten inneholder det faglige grunnlaget for ...
  • Fra Rød til grønn: Kunnskapsgrunnlag for prioriterte arter, arter med handlingsplan og utvalgte naturtyper 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Evju, Marianne; Magnussen, Kristin; Handberg, Øyvind Nystad; Bakkestuen, Vegar; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Dervo, Børre; Eide, Nina E.; Endrestøl, Anders; Gosselin, Marie-Pierre; Hanssen, Oddvar; Jacobsen, Rannveig M.; Johnsen, Stein Ivar; Larsen, Bjørn Mejdell; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Stokke, Bård Gunnar; Svalheim, Ellen; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Schöpfer, Aljoscha; Haugland, Lars Martin (NINA Rapport;2280, Research report, 2023)
   Kyrkjeeide, M.O., Evju, M., Magnussen, K., Handberg, Ø.N., Bakkestuen, V., Brandrud, T.E., Bratli, H., Dervo, B., Eide, N.E., Endrestøl, A., Gosselin, M.-P., Hanssen, O., Jacobsen, R.M., Johnsen, S.I., Larsen, B.-M., ...
  • Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet 

   Bratli, Harald; Evju, Marianne; Jordal, John Bjarne; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil (NINA rapport;1100, Research report, 2014)
   Bratli, H., Evju, M., Jordal, J.B., Skarpaas, O. & Stabbetorp, O.E. 2014. Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. – NINA Rapport 1100. 76 s. Rapporten ...
  • Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet 

   Bratli, Harald; Framstad, Erik; Jordal, John Bjarne; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;683, Research report, 2011)
   Sverdrup-Thygeson, A. og Brandrud, T.E. (red.), Bratli, H., Framstad, E., Jordal, J.B. & Ødegaard, F. 2011. Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ...
  • Hule eiker - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Bratli, Harald; Brandrud, Tor Erik; Endrestøl, Anders; Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode (NINA rapport;710, Research report, 2011)
   Sverdrup-Thygeson, A., Bratli, H., Brandrud, T. E., Endrestøl, A., Evju, M., Hanssen, O., Skarpaas, O., Stabbetorp, O., Ødegaard, F. 2011. Hule eiker – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. - ...
  • Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015 

   Bratli, Harald; Svalheim, Ellen (NINA Kortrapport;24, Research report, 2016-06-10)
   Bratli, H. & Svalheim, E. 2016. Høstingsskog og styvingstrær i Aust-Agder 2015 – NINA Kortrap-port 24. 26 s. Høstingsskog er en fellesbetegnelse for tresatt mark med trær som er utnyttet til fôrhøsting og emnevirke. Bruk ...
  • Kalkberg – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III 

   Bratli, Harald; Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;1171, Research report, 2015)
   Bratli, H., Evju, M. & Stabbetorp, O. E. 2015. Kalkberg – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. – NINA Rapport 1171. 49 s. Hotspot-habitatet kalkberg er kalkrike bergvegger og bergknauser, ...
  • Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014 

   Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Stabbetorp, Odd Egil; Wesenberg, Jan (NINA Rapport;1120, Research report, 2015)
   Naturbaselokaliteter med de utvalgte naturtypene slåttemark, lauveng og slåttemyr i Buskerud er gjennomgått og kartlagt. En oversikt over lokaliteter med slåttemark ble utarbeidet av Fyl-kesmannen. Lista omfattet 122 ...
  • Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). Faglig framdriftsrapport for 2006 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Skarpaas, Olav; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;238, Research report, 2007)
   Sverdrup-Thygeson, A., Blom, H., Brandrud, T. E., Bratli, H., Skarpaas, O. & Ødegaard, F. 2007. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (AR-KO). ...
  • Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter 

   Bakkestuen, Vegar; Erikstad, Lars; Bratli, Harald; Halvorsen, Rune (NINA Rapport;1110, Research report, 2016-03-30)
   Bakkestuen V., Erikstad, L., Bratli, H. & Halvorsen, R. 2016. Modellering av utbredelse for vassdragstilknyttede moser og lav. En test av utbredelsesmodellering utført på et utvalg av sjeldne og rødlistede arter – NINA ...
  • Naturbeitemark - et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II 

   Bratli, Harald; Jordal, John Bjarne; Stabbetorp, Odd Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA rapport;714, Research report, 2011)
   Bratli, H., Jordal, J.B., Stabbetorp, O.E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Naturbeitemark – et hotspothabitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode II. – NINA Rapport 714. 85 s. Hotspot-habitatet naturbeitemark ...
  • Oaser for artsmangfoldet – hotspot-habitater for rødlistearter. 

   Evju, Marianne; Bakkestuen, Vegar; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Nordén, Björn; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode (NINA Temahefte;61, Book, 2015)
  • Overvåking av effekter av tiltak for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Bakgrunnsdokumenter 

   Evju, Marianne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristin; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd; Stokke, Bård G.; Svalheim, Ellen; Sverdrup-Thygeson, Anne; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A.K.; Framstad, Erik; Vassvik, Linn (NINA Rapport;1974, Research report, 2021)
   Evju, M., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Hanssen, O., Hassel, K., Lyngstad, A., Mjelde, M., Olsen, S.L., Stabbetorp, O., Stokke, B.G., Svalheim, E., Sverdrup-Thygeson, A., Thorvaldsen, P., Velle, L.G., Øien, ...
  • Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015 

   Bratli, Harald (NINA Kortrapport;20, Research report, 2016-05-19)
   Bratli, H. 2016. Overvåking av rød skogfrue Cephalanthera rubra. Resultater fra perioden 2012-2015 – NINA Kortrapport 20. 25 s. Rød skogfrue er en sjelden sørøstlig art som i Norge finnes i et fåtall lokaliteter hovedsakelig ...
  • Overvåking av sjeldne og rødlistede lavpå gamle eiker – lærdommer fra etpilotstudium 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Evju, Marianne; Gough, Leonie; Bratli, Harald; Haugan, Reidar; Nordén, Björn (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III 

   Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode (NINA rapport;1170, Research report, 2015)
   Strandenger er åpne gress- og urtedominerte vegetasjonstyper i fjæresonen. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 viste til sammen 120 rødlistearter som er registrert i strandenger, og det ble konkludert med at kortvokste ...
  • Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter 

   Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Salt meadows in Østfold – area, ecological condition and red listed species
  • Towards a systematics of ecodiversity: The EcoSyst framework 

   Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Lieungh, Eva (Journal article, 2020)
   Background Although a standard taxonomy of organisms has existed for nearly 300 years, no consensus has yet been reached on principles for systematization of ecological diversity (i.e., the co‐ordinated variation of abiotic ...
  • Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og overvåking 

   Sverdrup-Thygeson, Anne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Framstad, Erik; Gjershaug, Jan Ove; Halvorsen, Gunnar; Pedersen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode (NINA Rapport;317, Research report, 2008)
   Sverdrup-Thygeson, A., Brandrud, T.E., Bratli, H., Framstad, E., Gjershaug, J.O., Halvorsen, G., Pedersen, O., Stabbetorp, O. & Ødegaard, F. 2008. Truete arter og ansvarsarter: Kriterier for prioritering i kartlegging og ...
  • Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune 

   Bratli, Harald; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;397, Research report, 2008)
   Bratli, H. & Stabbetorp, O. E. 2008. Undersøkelse av vegetasjon og forekomst av myrflangre (Epipactis palustris) på Haugerudmyra i Lier kommune. - NINA Rapport 397. 34 s. En lokalitet for myrflangre (Epipactis palustris), ...