Now showing items 3133-3152 of 4272

  • Registrering av villreinen sin områdebruk i Tjønnseterfjellet ‐ Gråhø, Nord‐Fron og Sør‐Fron kommunar 2007‐2009 

   Jordhøy, Per; Groven, Geir Johan; Bilstad, Anna; Liebe, Morten; Sannes, Per-Erik; Toldnes, Trond (NINA Rapport;558, Research report, 2010)
   Jordhøy, P. 2010. Registrering av villreinen sin områdebruk i Tjønnseterfjellet - Gråhø, Nord-Fron og Sør-Fron kommunar 2007-2009. NINA Rapport 558. 17s.+ vedlegg. Tjønnseterfjellet er kategorisert som eit "observasjonsområde" ...
  • Registreringer av gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2008. 

   Tombre, Ingunn; Bakken, Johnny; Jacobsen, Karl-Otto; Madsen, Jesper (NINA Rapport;394, Research report, 2008)
   Tombre, I.M., Bakken, J., Jacobsen, K.-O. & Madsen, J. 2008. Registreringer av gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2008. NINA Rapport 394, 71 s. Både kortnebbgås og hvitkinngås raster i Vesterålen hver vår på vei til ...
  • Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2004 

   Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Kristoffersen, Roar (NINA Rapport;60, Research report, 2005)
   Bjørn, P.A., Finstad. B og Kristoffersen, R. 2005. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2004. - NINA Rapport 60. 26 s.
  • Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2006 

   Bjørn, Pål Arne; Finstad, Bengt; Nilsen, Rune; Skaala, Øystein; Øverland, Tore (NINA Rapport;250, Research report, 2007)
   Bjørn, P.A., Finstad, B., Nilsen, R., Skaala, Ø. og Øverland, T. 2007. Registreringer av lakselus på laks, sjøørret og sjørøye i 2006. - NINA Rapport 250. 24 s. Resultatene fra 2006 viste at infeksjonstrykket varierte noe ...
  • Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny (NINA Rapport;527, Research report, 2009)
   Tombre, I.M., Madsen, J. & Bakken, J. 2009. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2009. - NINA Rapport 527. 71 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av kortnebbgås Anser brachyrhynchus ...
  • Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2010 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny (NINA Rapport;613, Research report, 2010)
   Tombre, I., Madsen, J. & Bakken, J. 2010. Registreringer av rastende gjess i Vesterålen. Resultater fra våren 2010 - NINA Rapport 613, 51 s. Denne rapporten sammenfatter resultater fra gåseregistreringer i Vesterålen ...
  • Registreringer av våtmarksfugl i Vegavatn, Sørreisa kommune - 2006-2007. Konsekvenser etter vannverksutbygging 

   Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;300, Research report, 2007)
   Jacobsen, K.O. 2007. Registreringer av våtmarksfugl i Vegavatn, Sørreisa kommune 2006-2007. Konsekvenser etter vannverksutbygging. - NINA Rapport 300. 19 s. Vegavatnet i Sørreisa kommune ble ferdigutbygd som vannverk i ...
  • Regulerende faktorer for toppskarvbestanden på Sklinna, Nord-Trøndelag 

   Røv, Nils; Nygård, Torgeir (NINA Rapport;30, Research report, 2005)
   Røv, N., Nygård, T. 2005. Regulerende faktorer på toppskarvbestanden på Sklinna, Nord-Trøndelag. - NINA Rapport 30. 16 s.
  • Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Konsekvensutredning for reindrift 

   Tømmervik, Hans; Henaug, Cathrine; Danielsen, Inge; Langeland, Knut (NINA Rapport;1537, Research report, 2018)
   Tømmervik, H. Henaug, C., Danielsen, I. & Langeland, K. 2018. Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. konsekvensutredning for reindrift. Norsk institutt for naturforskning. NINA Rapport ...
  • Reguleringsplan for havne- og næringsformål på Tønsnes, Tromsø. Konsekvensutredning, deltema zoologi og vegetasjon 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W. (NINA Rapport;182, Research report, 2006)
   Jacobsen, K.-O. og Bjerke, J.W. 2006. Reguleringsplan for havne- og næringsformål på Tønsnes, Tromsø. Konsekvensutredning, deltema zoologi og vegetasjon - NINA Rapport 182. 33 s. I forbindelse med reguleringsplan for ...
  • Reguleringsplan for Vikersund sjøfront i Tyrifjorden. Kartlegging og konsekvensutredning av biologisk mangfold 

   Andersen, Oddgeir; Kraabøl, Morten; Often, Anders; Petrin, Zlatko; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;501, Research report, 2009)
   Modum kommune har vedtatt at det skal igangsettes et forprosjekt for å avklare mulighetene for utfylling av ca 100.000 m3 stein i Tyrifjorden ved Drammenselvas utløp ved Vikersund. Prosjektet Vikersund Sjøfront er et ledd ...
  • Reguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014 

   Bremset, Gunnbjørn; Robertsen, Grethe; Bongard, Terje; Berg, Marius; Aronsen, Tonje; Jensås, Jan Gunnar; Solem, Øyvind; Ulvund, Tore Rødseth (NINA Rapport;1119, Research report, 2015)
   I perioden 2012-2014 ble det gjennomført undersøkelser av bunndyr, ungfisk og gytefisk i nedre deler av Ålvundvassdraget, for å få en status for situasjonen i reguleringspåvirkete deler av vassdraget. Bunndyrundersøkelser ...
  • Reguleringsundersøkelser i Orkla for perioden 2007 - 2011 

   Hvidsten, Nils Arne; Johnsen, Bjørn Ove; Økland, Finn; Ugedal, Ola; Jensås, Jan Gunnar; Saksgård, Laila M. (NINA rapport;866, Research report, 2012)
   Hvidsten, N. A., Johnsen, B. O., Økland, F., Ugedal, O., Jensås, J. G. & Saksgård, L. 2012. Reguleringsundersøkelser i Orkla for perioden 2007 – 2011. – NINA Rapport 866. 65 s. Rapporten inneholder resultatene av fem års ...
  • Reguleringsundersøkelser i Ranavassdraget. Årsrapport for 2021 

   Holthe, Espen; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Lo, Håvard; Bremset, Gunnbjørn; Karlsson, Sten; Museth, Jon; Tønder, Tine Solvoll (NINA Rapport;2114, Research report, 2022)
   Holthe, E., Kanstad-Hanssen, Ø., Lo, H., Bremset, G., Karlsson, S., Museth, J. & Tønder, T.S. 2022. Reguleringsundersøkelser i Ranavassdraget. Årsrapport for 2021. NINA Rapport 2114. Norsk institutt for naturforskning. I ...
  • Reindeer behavioural ecology and use of pastures in pastoral livelihoods 

   Skarin, Anna; Kumpula, Jouko; Tveraa, Torkild; Åhman, Birgitta (Chapter, 2022)
   Reindeer pastoralists have, for centuries, followed free-roaming animals throughout the Eurasian Arctic. The closing of national borders about a century ago forced the reindeer pastoralists to adapt to new conditions. ...
  • Reindriftas tradisjons- og erfaringsbaserte kunnskap – hvordan synliggjøres den og hvilken gjennomslagskraft har den? Erfaringer fra utbyggingsprosesser i Nordland 

   Risvoll, Camilla; Riseth, Jan Åge; Pavall, Mats; Eilertsen, Svein Morten (Journal article, 2022)
   En stor utfordring i dagens arealplanlegging er de mange virksomhetene som benytter seg av land- og naturressurser som konkurrerer eller kommer i konflikt med reindriftsnæringen. Reindrifta deltar i et mangfold av prosesser ...
  • Reinens beiter på Hardangervidda. Utviklingen fra 1988 til 2004 

   Gaare, Eldar; Tømmervik, Hans; Hoem, Stein Arild (NINA Rapport;53, Research report, 2005)
   Gaare, E., Tømmervik, H., Hoem, S.A. 2005 Reinens beiter på Hardangervidda. Utviklingen fra 1988 til 2004. – NINA rapport 53. 20 pp. Beitene på Hardangervidda villreinområde ble taksert sommeren 2004. En tilsvarende taksering ...
  • Reinens bruk av Hardangervidda. Sluttrapport fra Rv7-prosjektet 

   Strand, Olav; Bevanger, Kjetil Modolv; Falldorf, Tobias (NINA Rapport;131, Research report, 2006)
   Strand, O., Bevanger, K. & Falldorf, T. 2006. Reinens bruk av Hardangervidda. Sluttrapport fra Rv7-prosjektet. - NINA Rapport 131. 67 s. Rapporten oppsummerer NINAs forskningsaktivitet i forbindelse med riksveg 7 (Rv7) ...
  • Reinheimen vest. Tidlege kulturspor etter villrein 

   Hole, Runar; Jordhøy, Per (NINA Kortrapport;53, Research report, 2017)
   Hole, R. og Jordhøy, P. 2017. Reinheimen vest - Tidlege kulturspor etter villrein - NINA Kortrapport 53. 24 s. Målsetjinga med dette prosjektet er mellom anna å få samla inn data som kan fortelje kva betyding kystfjellområda ...
  • Reinheimen. Nyregistreringar av fangstminne 2010-2011 

   Hole, Runar; Jordhøy, Per (NINA Rapport;784, Research report, 2012)
   Hole, R. og Jordhøy, P. 2012. Reinheimen - Nyregistreringar av fangstminne 2010-2011. NINA-rapport 784. 27 s. + vedlegg. Dette prosjektet har teke sikte på å få samla inn supplerande fangstminnedata i Reinheimen nasjonalpark ...