Now showing items 2793-2812 of 4266

  • Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bjerland, Jon M. (NINA Rapport;887, Research report, 2012)
   Larsen, B.M., Saksgård, R. & Bjerland, J.M. 2012. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2011. - NINA Rapport 887. 38 s. Det har vært en positiv utvikling for elvemusling i Ogna etter at ...
  • Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;1582, Research report, 2018)
   Larsen, B.M. 2018. Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland. Tiltaksovervåking kalking 2017–2018. NINA Rapport 1582. Norsk institutt for naturforskning. Elvemusling har forsvunnet fra mange av de store laksevassdragene ...
  • Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;352, Research report, 2008)
   Larsen, B.M. 2008. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjer-vassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007. - NINA Rapport 352. 39 s. I Steinkjervassdragene ...
  • Overvåking av elvemusling i Sika-vassdraget i forbindelse med rotenonbehandling 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Bardal, Helge (NINA Rapport;1760, Research report, 2020)
   Larsen, B.M. & Bardal, H. 2020. Overvåking av elvemusling i Sika-vassdraget i forbindelse med rotenonbehandling. NINA Rapport 1760. Norsk institutt for naturforskning. Fylkesmannen i Trøndelag søkte våren 2018 om ...
  • Overvåking av elvemusling i Simoa, Buskerud. Statusrapport 2006. 

   Larsen, Bjørn Mejdell; Eken, Morten; Tysse, Åsmund; Engen, Øystein (NINA Rapport;314, Research report, 2007)
   Larsen, B.M., Eken, M., Tysse, Å. & Engen, Ø. 2007. Overvåking av elvemusling i Simoa, Buskerud. Statusrapport 2006. - NINA Rapport 314. 45 s. Det har vært en positiv utvikling for bestanden av elvemusling i Simoa fra ...
  • Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2003 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;37, Research report, 2005)
   Larsen, B.M. 2005. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge: årsrapport 2003. - NINA Rapport 37. 55 s.
  • Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2004 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;254, Research report, 2007)
   Larsen, B.M. (red.) 2007. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2004. – NINA Rapport 254. 47 s. Et overvåkingsprogram for elvemusling i Norge ble startet i 2000. Det er foreslått 16 ...
  • Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2005 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;309, Research report, 2007)
   Larsen, B.M. (red.) 2007. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge. Årsrapport 2005. - NINA Rapport 309. 52 s. I forbindelse med et nasjonalt overvåkingsprogram for elvemusling i Norge som ble startet ...
  • Overvåking av elvemusling og fisk i Elstadelva i forbindelse med Knutfoss kraftverk i 2022 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;2220, Research report, 2022)
   Larsen, B.M. 2022. Overvåking av elvemusling og fisk i Elstadelva i forbindelse med Knutfoss kraftverk i 2022. – NINA Rapport 2220. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingen i Elstadelva er nevnt i flere ulike ...
  • Overvåking av elvemusling og fisk i Fulldøla i forbindelse med Follsjå kraftverk i 2022 

   Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;2217, Research report, 2022)
   Larsen, B.M. 2022. Overvåking av elvemusling og fisk i Fulldøla i forbindelse med Follsjå kraftverk i 2022. – NINA Rapport 2217. Norsk institutt for naturforskning. Fulldøla hadde en liten bestand av elvemusling på ...
  • Overvåking av epifytter i program for terrestrisk naturovervåking (TOV). Revisjon av feltprotokoll 2015 

   Evju, Marianne; Myklebost, Heidi Elin; Bruteig, Inga Elise (NINA Rapport;1153, Research report, 2015)
   Epifyttovervåkingen i Program for terrestrisk naturovervåking (TOV) har som mål å følge bestandsutviklingen i epifyttiske samfunn over tid og å kunne skille mellom naturlig variasjon og eventuelle effekter av langtransporterte ...
  • Overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2017 

   Gjelland, Karl Øystein; Sandlund, Odd Terje; Postler, Christoph; Bækkelie, Knut Andreas; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Solberg, Ingrid; Saksgård, Randi (NINA Rapport;1644, Research report, 2019)
   Gjelland, K.Ø., Sandlund, O.T., Postler, C., Bækkelie, K.A., Eloranta, A., Pettersen, O., Solberg, I. & Saksgård, R. 2018. Overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2017. NINA Rapport 1644. Norsk institutt for ...
  • Overvåking av fisk i store innsjøer 2020 

   Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Solberg, Ingrid; Lie, Erik Friele; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias (NINA Rapport;2149, Research report, 2023)
   Eikland, K. A., Gjelland, K. Ø., Solberg, I., Lie, E. F., Dokk, J. G. & Holter, T. 2023. Overvåking av fisk i store innsjøer 2020. NINA Rapport 2149. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten presenterer resultatene ...
  • Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018 

   Gjelland, Karl Øystein; Bækkelie, Knut Andreas; Brabrand, Åge; Kristoffersen, Roar; Svenning, Martin-A.; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Saksgård, Randi; Solberg, Ingrid; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;1749, Research report, 2020)
   Gjelland, K.Ø., Bækkelie, K.A., Brabrand, Å., Kristoffersen, R., Svenning, M., Eloranta, A., Pettersen, O., Saksgård, R. Solberg, I., & Sandlund, O.T. 2020. Overvåking av fisk i store innsjøer – FIST 2018. NINA Rapport ...
  • Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger 

   Sandlund, Odd Terje; Brabrand, Åge; Gjelland, Karl Øystein; Høitomt, Lars Erik; Linløkken, Arne N.; Olstad, Kjetil; Pettersen, Oskar; Rustadbakken, Atle (NINA Rapport;1274, Research report, 2016-10-17)
   Sandlund, O.T. (red.), Brabrand, Å., Gjelland, K.Ø., Høitomt, L.E., Linløkken, A.N., Olstad, K., Pettersen, O. & Rustadbakken, A. 2016. Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Meto-deutprøving og anbefalinger. - ...
  • Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter vannforskriften 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Dokk, John Gunnar; Skurdal, Jostein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Vannforskriften skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. ...
  • Overvåking av fiskesamfunnet og innslaget av settefisk i Glomma - vil båtelfiske kunne oppfylle kravene i Vannforskriften? 

   Museth, Jon; Dokk, John Gunnar; Johnsen, Stein Ivar (NINA rapport;1056, Research report, 2014)
   Museth, J., Dokk, J. G, Johnsen, S. I. 2014. Overvåking av fiskesamfunnet og innslaget av settefisk i Glomma - vil båtelfiske kunne oppfylle kravene i Vannforskriften? - NINA Rapport 1056. 26 s. Bakgrunn: I følge Vannforskriften ...
  • Overvåking av fjellrev 2018 – revidert utgave 

   Ulvund, Kristine; Wallén, Johan (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;1-2018, Research report, 2018)
   The methodology for monitoring the status of the arctic fox population in Scandinavia, as well as routines for coordination, were harmonized and standardized in 2016 on behalf of the Norwegian Environment Agency ...
  • Overvåking av fjellrev i Norge, Sverige og Finland 2022 

   Eide, Nina E.; Wallén, Johan; Ollila, Tuomo; Rød-Eriksen, Lars; Sandercock, Brett K.; Kleven, Oddmund; Flagstad, Øystein; Ulvund, Kristine (Bestandsstatus for fjellrev i Fennoskandia;1-2022, Research report, 2022)
   Overvåking av fjellrevbestanden har pågått i Norge, Sverige og Finland i flere tiår. På oppdrag fra Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige ble pågående overvåking av fjellrev i de to landene samkjørt fra ...
  • Overvåking av fjellrev i Sverige og Norge 2020 

   Ulvund, Kristine; Wallén, Johan; Eide, Nina E. (Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia;2-2020, Research report, 2020)
   In 2016, the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) developed a common methodology and standardized guidelines for the monitoring of arctic foxes ...