Show simple item record

dc.contributor.authorBrattland, Camilla
dc.contributor.authorHausner, Vera Helene
dc.date.accessioned2022-05-12T12:50:48Z
dc.date.available2022-05-12T12:50:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1502-3532
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2995473
dc.description.abstractHvilken betydning har arealinngrep for reindriftas økologiske og kulturelle bærekraft? Konsekvensene av arealinngrep handler ikke kun om tap av beiteland og produksjon i reindriftsflokken, men også om endringer i samspillet mellom rein og mennesker, beite, og det samiske reindriftssamfunnet. Tap av beiter har betydning for den kulturelle bærekraften ved at færre familiemedlemmer kan delta i driften eller ved at tradisjonell reindrift ikke lengre er mulig basert på det beitegrunnlaget de har til rådighet. Gjennom to eksempler fra utbygging av vindkraft på nøkkelbeiter på øyer i Troms viser vi at reindriftsamfunnene opplever at deres levedyktighet og mulighetene til å overføre sin tradisjonelle reindrift til etterkommerne er varig svekket. I denne artikkelen argumenterer vi for at vurderinger av reindriftas bærekraft ikke ensidig kan fokusere på produksjon i reindrifta, men også må ta hensyn til endringer i samspillet mellom dyr og mennesker med utgangspunkt i reindriftutøvernes kunnskaper og deres opplevelser av endring.en_US
dc.description.abstractWhat are the implications of spatial enchroachments on the ecological and cultural sustainability of Sami reindeer husbandry? The consequences of spatial enchroachments are not only about loss of pastureland and meat production rates, but also about changes in the human-animal relations with wide-ranging implications for the Sami society. Loss of pastures have implications for cultural sustainability, implying that fewer family members can participate in husbandry or that traditional reindeer husbandry is no longer possible when pastures are no longer available. Through two examples of wind power development on two islands in Troms county in northern Norway, we show that reindeer herding societies experience a lasting reduction in their viability and ability to transfer traditional reindeer husbandry to new generations. We argue that evaluations of reindeer husbandry sustainability cannot only focus on impacts on meat production, but also need to consider the changing interplay between humans and animals with decisions grounded in experience-based knowledge and the lived experiences of change in the reindeer husbandry.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFjell-forsk-netten_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectreindeer husbandryen_US
dc.subjectwind poweren_US
dc.subjecthuman-animal relationsen_US
dc.titleVindkraftutbygging og bærekraftig reindrift på to øyer i Tromsen_US
dc.title.alternativeWind power development and sustainable reindeer husbandry on two islands in Troms, Northern Norwayen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.source.pagenumber51-61en_US
dc.source.journalTidsskriftet Utmarken_US
dc.source.issue1-2022en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Tidsskriftet Utmark [65]
    Hovedmålsettingen med Tidsskriftet Utmark er å formidle kunnskap om bruk og forvaltning av utmark, og bidra til dialog og debatt mellom aktører som jobber med, og er opptatt av, utmarka.

Show simple item record