Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFalkegård, Morten
dc.contributor.authorOrell, Panu
dc.contributor.authorFoldvik, Anders
dc.contributor.authorErkinaro, Jaakko
dc.contributor.editorFalkegård, Morten
dc.contributor.editorErkinaro, Jaakko
dc.date.accessioned2022-03-09T07:58:57Z
dc.date.available2022-03-09T07:58:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-93716-07-5
dc.identifier.issn2535-4701
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2983879
dc.description.abstractAnon. 2021. Status for laksebestandene i Tanavassdraget i 2021. Rapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana nr 1/2021. Denne rapporten er den femte statusvurderingen fra den reetablerte overvåknings- og forskningsgruppen for Tana etter at det ble ny avtale mellom Norge og Finland. Etter en oppsummering av tidsseriene for overvåking av laks i Tana, presenterer vi en oppdatert statusvurdering av 8 bestander/områder i Tanavassdraget. Alle bestandene er evaluert etter et forvaltningsmål definert som 75 % sannsynlighet for at gytebestandsmålet er nådd over siste fire år. En skala på fire år er valgt for å dempe effekten av variasjon mellom år i statusvurderingen. En vurdering av bestandsstatus er å svare på spørsmålet om hvor bra laksebestanden gjør det, hvor mange laks er igjen på gyteområdene og hvor mange laks burde det ha vært. Spørsmålet om hvor mange laks som burde gyte er svart på gjennom definerte gytebestandsmål for de ulike bestandene (Falkegård mfl. 2014). Ettersom laksefisket var stengt i 2021 i Tanavassdraget, Tanafjorden og nærliggende områder av ytre kyst, så er statusvurderingen bare gjort på de delene av vassdraget som har direkte tellinger av enten oppvandrende laks eller gytende laks. Kartet nedenfor oppsummerer bestandsstatus i 2018-2021 i de evaluerte delene av Tanavassdraget. De ulike symbolfargene viser forvaltningsmåloppnåelse, definert som sannsynlighet for at de respektive gytebestandsmålene er nådd over siste fire år. Forvaltningsmålet ble klassifisert i fem grupper etter følgende definisjon: 1) Sannsynligheten for å nå gytebestandsmålet siste fire år er over 75 % og måloppnåelsen er over 140 % (mørkegrønn farge i kartet nedenfor) 2) Sannsynlighet over 75 %, måloppnåelse under 140 % (lysgrønn) 3) Sannsynlighet mellom 40 og 75 % (gul) 4) Sannsynlighet under 40 %, minst tre av fire år med beskattbart overskudd (oransje) 5) Sannsynlighet under 40 %, mer enn ett år uten beskattbart overskudd (rød) Statusvurderingen viste at alle åtte vurderte områder hadde en forvaltningsmåloppnåelse under 40 %, og tre av områdene ble plassert i den verste statuskategorien med svært lite beskattbart overskudd siste fire år. Av bestandene med dårlig status er det viktigste trekket av betydning at de store kildeelvene Kárášjohka, Iešjohka og Anárjohka/Inarijoki samt selve Tanaelva har svak status. Disse områdene har lav måloppnåelse og lavt beskattbart overskudd. Disse fire områdene utgjør til sammen 84 % av det totale produksjonspotensialet i Tana (uttrykt gjennom gytebestandsmålene) og over de siste fire årene har disse områdene manglet i gjennomsnitt 30-35 000 kg hunnlaks med tanke på å nå forvaltningsmålet. Kort oppsummert viser statusvurderingen en fortsatt negativ situasjon for laksebestandene i Tana i 2021 med svake gytebestander og lavt innsig. Antallet flersjøvinterlaks var spesielt lavt, i tråd med forventningen for 2021. Det svake innsiget av ensjøvinterlaks fortsatte, og det er derfor forventet at innsiget av flersjøvinterlaks vil fortsette på et svært lavt nivå i 2022 og at det sannsynligvis ikke vil være et beskattbart overskudd for fiske i 2022. Gitt denne forventningen anbefaler vi sterkt å holde laksefisket enten stengt eller bare åpne for et svært begrenset fiske i 2022. Denne anbefalingen er kun basert på biologiske vurderinger.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesRapport fra overvåknings- og forskningsgruppen for Tana;1/2021
dc.subjectexploitationen_US
dc.subjectfisheries managementen_US
dc.subjectmanagement targetsen_US
dc.subjectmixed-stock fisheryen_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectoverexploitationen_US
dc.subjectpre-fishery abundanceen_US
dc.subjectSalmo salaren_US
dc.subjectspawning targetsen_US
dc.subjectstatus assessmenten_US
dc.subjectstatus evaluationen_US
dc.subjectstock recoveryen_US
dc.subjectstock statusen_US
dc.titleStatus for laksebestandene i Tanavassdraget i 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Overvåknings- og forskningsgruppen for Tanaen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel