• Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2013: Åelva, Nordland 

      Larsen, Bjørn Mejdell; Berger, Hans Mack (NINA rapport;1082, Research report, 2014)
      Roksdalsvassdraget, og spesielt Åelva, hører med blant vassdragene i Nordland der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy verneverdi både lokalt og nasjonalt, men også i internasjonal ...