• Kartlegging av slåttemark i Buskerud 2013 og 2014 

      Bratli, Harald; Svalheim, Ellen; Stabbetorp, Odd Egil; Wesenberg, Jan (NINA Rapport;1120, Research report, 2015)
      Naturbaselokaliteter med de utvalgte naturtypene slåttemark, lauveng og slåttemyr i Buskerud er gjennomgått og kartlagt. En oversikt over lokaliteter med slåttemark ble utarbeidet av Fyl-kesmannen. Lista omfattet 122 ...