• Kartlegging av amfibier i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo kommune 

      Elgtvedt, Irene; Dervo, Børre (NINA Rapport;1574, Research report, 2018)
      Elgtvedt, I. & Dervo, B. K. 2018. Kartlegging av amfibier i utvalgte ynglelokaliteter i Oslo kommune. NINA Rapport 1574. Norsk institutt for naturforskning. Denne rapporten beskriver resultatene av feltarbeidet som ble ...