• Bruk av miljø-DNA for deteksjon av arter 

   Taugbøl, Annette; Fossøy, Frode; Dervo, Børre Kind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Tradisjonell overvåkning av storsalamandere kan ofte være utfordrende da dyrene kan ha lav fangbarhet ved f.eks. lav temperatur og etter forplantning. Overvåkning av mange lokaliteter er svært tidkrevende, og i perioder ...
  • Efficiency of a fishway on brown Trout (Salmo trutta) spawning populations 

   Kraabøl, Morten; Museth, Jon (Journal article, 2019)
  • Femti år etter utsettingene av mysis (Mysis relicta) og firetornet istidskreps (Pallasiola quadrispinosa) i norske innsjøer: til gagn eller skade? 

   Sandlund, Odd Terje; Arnekleiv, Jo Vegar; Hesthagen, Trygve H.; Koksvik, Jan Ivar; Næsje, Tor (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Krepsdyra Mysis relicta (mysis, pungreke) og Pallasiola quadrispinosa (firetornet istidskreps, heretter kalt pallasea) forekommer i Norge naturlig i noen innsjøer på Østlandet. Etter utsettinger i regulerte innsjøer i ...
  • Fiskesamfunnet i Mjøsa; de lange linjer 

   Sandlund, Odd Terje; Gjelland, Karl Øystein; Museth, Jon; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Lie, Erik Friele (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Fiskebestanden i Mjøsa ble undersøkt i 2018 som en del av overvåkingen av store innsjøer under vannforskriften. Det ble fisket med nordiske oversiktsgarn i strandsona og dypere bunnområder og med el-fiskebåt på grunt vann. ...
  • Holder fisketrappene mål i forhold til Vannforskriften? 

   Kraabøl, Morten; Museth, Jon; Skurdal, Jostein; Johnsen, Stein Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  • Hva om Hunderørret var laks 

   Kraabøl, Morten; Johnsen, Stein Ivar; Forseth, Torbjørn; Museth, Jon; Skurdal, Jostein (Peer reviewed; Journal article, 2012)
   Storørret defineres som en selvreproduserende stamme med regulær forekomst av store fiskespisende individer, ofte med et nisjeskift og markert vekstomslag ved overgangen til fiskediett. Den mest kjente storørretstammen her ...
  • Miljø-DNA som overvåkningsverktøy av fremmede ferskvannsfisker 

   Taugbøl, Annette; Fossøy, Frode (Journal article, 2019)
   Overvåkning av fremmede fiskearter kan ofte være utfordrende da fiskene kan ha lav fangbarhet tidlig i etableringsfasen. Tradisjonell overvåkning med f.eks. garnfiske kan gjøre stor skade på lokale arter i form av uønsket ...
  • Omfattende spredning og bekjempelse av gjedde i Trøndelag 

   Hesthagen, Trygve H.; Rikstad, Anton; Adolfsen, Pål; Sandlund, Odd Terje; Bardal, Helge; Bergan, Morten Andre; Berger, Hans Mack; Finstad, Anders Gravbrøt; Olsen, Kay-Arne; Nøst, Terje; Sandodden, Roar; Sivertsgård, Rolf; Slettom, Lars (Journal article, 2020)
   I Trøndelag er gjedda naturlig utbredt bare i Murusjøen i Muruelvvassdraget i nordøst og i noen lokaliteter i Trysilelvvassdraget i sør. Helt siden middelalderen har mennesker spredt gjedde i fylket, men spesielt i løpet ...
  • Overvåking av fiskesamfunn i store vassdrag etter vannforskriften 

   Museth, Jon; Johnsen, Stein Ivar; Kraabøl, Morten; Dokk, John Gunnar; Skurdal, Jostein (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Vannforskriften skal sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. ...
  • Testing av metoder for påvisning av mikro- og makroplast i vannprøver og ferskvannbiota 

   Taugbøl, Annette; Rishatt, Andrea; Dervo, Børre Kind; Grøndahl, Finn Audun (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Kunnskap om mikroplast (plastfragmenter <5 mm) i ferskvann og ferskvannsbiota er begrenset da det meste av fokuset på denne tematikken har vært for det marine miljøet. I dette studiet presenterer vi flere enkle og godt ...
  • Varegrinder foran turbininntak ved elvekraftverk; barrierer eller inngangsport for fisk? 

   Kraabøl, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Trash racks at hydropower turbine intakes; barriers or entry gates for fish? At all run-ofriver hydro power plants, water is diverted through turbines for power generation. Trash racks protect the turbines from harmful ...