Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergan, Morten André
dc.contributor.authorAanes, Karl Jan
dc.coverage.spatialNord-Norgeen_US
dc.date.accessioned2022-03-02T10:38:09Z
dc.date.available2022-03-02T10:38:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-426-4877-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2982396
dc.description.abstractBergan, M.A & Aanes, K.J. 2022. Vannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune - Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2021. NINA Rapport 2090. Norsk institutt for naturforskning. Ved Vikelva i Saltdal kommune har Salten Smolt AS et klekkeri- og startfôringsanlegg. I Breivik (Bodø kommune) har bedriften et påvekstanlegg som mottar yngel fra avdelingen i Vik. Vikelva er resipient for avløpsvannet etter rensing fra klekkeri- og startforingsanlegget. I tråd med konsesjon og fastsatte miljømål er det gjennomført vannkjemisk prøvetaking og undersøkelser av bunndyrsamfunnene i 2021. Dette ble gjort for å overvåke miljøtilstanden og gi en oppdatert resipientvurdering av vassdraget. Vannkvalitet Gjennom undersøkelsesperioden ble det hentet inn fra 17 til 22 vannprøver fra fem stasjoner i perioden fra 20. januar til og med 4. november i 2021. Vannprøvene ble analysert for turbiditet, total fosfor og total nitrogen samt organisk innhold (BOD5) og kimtall. Resultatene fra de vannkjemiske undersøkelser viser at turbiditeten i Vikelva er lav, med periodevis noen høyere verdier i forbindelse med vår- og høstflommer. Ut fra klassegrensene har de to referansestasjonene 3 og 4 en «Svært god» tilstand, mens «God» tilstand oppnås på stasjonene nedstrøms settefiskanlegget (stasjon 5A, 5B og 6) med hensyn til turbiditet. Fosfor og nitrogen hadde i 2021 et årsmiddel som vurdert ut fra kriteriesettet i vannforskriften, ga for total fosfor en «Svært god» tilstand på stasjon 3, 4 og 6. På stasjonene 5A og 5B ned-strøms anlegget ble tilstanden «God» oppnådd. For tot-N ga en tilsvarende vurdering «Svært god» tilstand på alle stasjonene. Perioden før vårflommen var i 2021 utfordrende, med lav vannføring, noe som ga konsentrasjoner av total fosfor tilsvarende «Dårlig» og nær «Svært dårlig» tilstand i Vikelva nedstrøms bedriften. Tilsvarende episoder med uønsket vannkvalitet var det også på høsten. Analysene av vannets innhold av lett nedbrytbart organisk materiale, målt som biologisk oksygenforbruk (BOD5), viser også i 2021 perioder med en markert økning på stasjonene nedstrøms utslippet i forhold til referansestasjonene oppstrøms. Dette bildet avspeiles også i resultatene fra kimtallsanalysene, som viser en markert økning på alle stasjonene ned-strøms settefiskanlegget. Konsentrasjonen av fosfor og nitrogen samt organisk materiale i ut-slippet følger produksjonen (foring og biomassen) i anlegget. Denne var særlig høy i månedskiftet mai – juni i 2021, før yngelen ble transportert til oppvekstanlegget i Breivika. At belastningen var høy i denne perioden kan tydelig avleses i resultatene fra vannprøvene som ble hentet inn nedstrøms bedriften. Om høsten var dette noe mindre tydelig på grunn av en langt lavere produksjon i 2021. Renseanlegget har ikke tilstrekkelig renseevne og kapasitet til å kunne håndtere disse observerte produksjonstoppene i 2021. Dette gjør det vanskelig å oppnå akseptable miljøforhold nedstrøms bedriften ved produksjonstoppene, uavhengig av vannføringsforholdene i resipienten. Mengden lett nedbrytbart organisk materiale i avløpsvannet fra renseanlegget, og resipientens vannføring, er kritisk med tanke på evnen vannforekomsten har til selvrensing. Belastningen må ikke overskride det som til enhver tid er tålegrensen/resipientkapasiteten. Vikelva, som i perioder av året kan ha en svært lav vannføring, er meget sårbar for slik påvirkning. Resultatene fra BOD5 analysene i 2021 var lik året før (2020), som da viste en markert bedring i forhold til 2019 og 2018. Det kan tyde på at renseanlegget de to siste årene har hatt en bedre evne til å holde tilbake organisk materiale enn tidligere, noe som er svært positivt for vannmiljøet i Vikelva. Bunndyr Bunndyrsamfunnet i vassdraget oppstrøms Salten Smolt AS sitt anlegg (referansestasjonene 3 og 4) er dominert av rentvannskrevende bunndyrarter og -former, med «God» til «Svært God» økologisk tilstand i 2021. Dette gjelder for både høst – og vårperioden. En spesielt kald og tørr vinter (med lengre periode barfrost) før vårundersøkelsene, bidrar trolig til å forklare noe avvikende resultater ved referansestasjonene i vårperioden i 2021. Dette ga seg utslag i lavt antall individer innenfor enkelte bunndyrtaksa, og lavt totalt antall bunndyr, på disse stasjonene. Det var ingen slike avvik i høstprøvene. Nedstrøms utslippet fra bedriften registreres en noe større variasjon i bunndyrsamfunnet, men den økologiske tilstanden er godt innenfor miljømålet på alle stasjoner i begge perioder i 2021. En effekt av næringssaltanrikning og økt tilførsel av organisk materiale observeres i bunndyr-samfunnet på stasjonene nedstrøms anlegget, men effektene synes å være begrenset til kun å gi noe økt bunndyrproduksjon og en moderat oppblomstring av fjærmygg. Effekten gir ingen store negative endringer i strukturelle og funksjonelle sammensetninger i bunnfaunaen, eller er stor nok til at vi finner en nedgang i biologisk mangfold i viktige dyregrupper som døgn-, stein- eller vårfluer. Det var ingen tegn til forstyrrelser i bunndyrmaterialet fra 2021 som vi kunne knytte til utslipp av såpevann eller andre miljøfarlige kjemikalier. Potensielle påvirkninger i Vikelva nedstrøms bedriften, slik som nedslamming og økt vekst av moser, alger, sopp og bakterier, er en effekt av økt belastning fra næringsalter og lett oksyderbart materiale. Dette er forhold som bør holdes under oppsikt i denne resipienten fremover, så lenge aktiviteten hos bedriften ligger på nåværende nivå. Visuelt synes status i 2021 å være ganske lik foregående år, med noe synlig økt påvirkning på elve-avsnittet like nedstrøms settefiskanlegget sammenlignet med vassdragsavsnitt oppstrøms anlegget. Hvor langt nedover utslippet har en påvirkningen i Vikelva varierer i tid og rom (mellom år og gjennom året), avhengig av både konsentrasjon og mengder som slippes ut, men også i stor grad av naturlig variasjon i vannføring og temperatur i resipienten/ vannforekomsten. Resultatene fra overvåkingen i 2021, og intrykket fra de siste årene (etter 2018), viser en noe positiv utvikling i bunndyrsamfunnet på stasjonene nedstrøms bedriften. Samlet belastning synes nå å være stabilisert og noe redusert. Tilfeller med periodevis redusert vannmiljø viser likevel at situasjonen fortsatt kan betegnes som labil. Samlet sett gir resultatene fra overvåkingsåret 2021 bakgrunn for å konkludere med at vannøkologiske forhold på det aktuelle vassdragsavsnittet av Vikelva var innenfor fastsatte miljømål. Fortsatt er det en risiko for at belastningen kan overskride resipientkapasiteten i noen perioder av året. Det anbefales derfor å videreføre overvåkingen av fysisk-kjemisk vannkvalitet og bunnfaunaen i Vikelva med samme omfang som tidligere, så lenge aktiviteten hos bedriften ligger på nåværende nivå (2021). Overvåkingen bør som tidligere suppleres med fiskeundersøkelser, for å kunne følge respons og reetablering av bestander av ørret/sjøørret (og eventuelt laks) i vassdraget.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)en_US
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;2090
dc.subjectvannkvaliteten_US
dc.subjectbunndyren_US
dc.subjectelven_US
dc.subjectovervåkingen_US
dc.subjectvanndirektiveten_US
dc.subjectvannforskriften_US
dc.subjectmiljømålen_US
dc.subjectwater qualityen_US
dc.subjectmacroinvertebratesen_US
dc.subjectriveren_US
dc.subjectmonitoringen_US
dc.subjectWater Frame Directiveen_US
dc.subjectenvironmental goalen_US
dc.titleVannøkologiske resipientundersøkelser av Vikelva i Saltdal kommune - Bunndyrundersøkelser og overvåking av vannkvalitet i 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelseen_US
dc.source.pagenumber55en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2045]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel