Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBendiksen, Egil
dc.contributor.authorMoen, Siv
dc.date.accessioned2020-02-20T07:17:46Z
dc.date.available2020-02-20T07:17:46Z
dc.date.created2012-03-02T09:37:27Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-426-2287-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2642700
dc.description.abstractBendiksen, E. & Moen, S. 2011. Vurdering av naturverdier i forbindelse med hogstplaner og markagrense. - NINA Rapport 701. 31 s. Norsk institutt for naturforskning har foretatt en biologisk undersøkelse av et kalkrikt barskogområde i Lillomarka ved Slattum, Nittedal kommune, der 1) to skogbestander som grenser til viktig naturtypelokalitet med grankildeskog (154 Haugersetra sør) ble undersøkt før avvirkning, og 2) et areal nær Slattum skole ble undersøkt i forbindelse med søknad om å ta arealet ut av marka. Det ble gitt anbefalinger særlig med hensyn til å beholde solide buffersoner til kildeskogen, og justering av markagrense frarådes. Videre ble avgrensning av den aktuelle naturtypelokaliteten oppdatert, med bedre kartleg-gingsutstyr enn tilgjengelig ved naturtypekartlegging i 2001. Samtidig er også kunnskapen om den markboende storsoppfloraen betydelig styrket, med funn av mange nye rødlistearter, i stor grad knyttet til kalkrik berggrunn og krevende vegetasjonstyper. Avgrensning av en nærliggende naturtypelokalitet (153 Bjønndalen bruk N) ble også justert i henhold til nye funn/bedre ut-styr. Rett utenfor arealet vurdert for markagrensejustering ble det funnet et tidligere uregistrert, lite areal med grankildeskog, som anbefales som ny naturtypelokalitet. Det er til nå registrert 11 rødlistete storsopparter innenfor et areal som omtrent omslutter naturtypelokaliteter, hogstbestander og vurderingsareal for markagrensejustering. Dette høye tallet skyldes først og fremst den rike berggrunnen, som er årsak til at det noen steder opptrer ren kalkskog. Denne type skog er sjelden på landsbasis og med forekomst bare innenfor noen få mindre delområder i Nittedal. Den er karakterisert som truet og er rødlistet som sårbar (VU). Med hensyn til framtidig hogst bør også en mer detaljert supplering av tidligere naturtypekartlegging foretas i andre gammelskogsbestand i dette og nærliggende område, først og fremst med hensyn til markboende sopp.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;701
dc.titleUndersøkelse av rik barskog ved Slattum (Akershus: Nittedal.Vurdering av naturverdier i forbindelse med hogstplaner og markagrensenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO
dc.identifier.cristin913116
cristin.unitcode7511,6,0,0
cristin.unitnameOslo
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel