Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.contributor.authorStøen, Ole-Gunnar
dc.contributor.authorKindberg, Jonas
dc.coverage.spatialSkandinavianb_NO
dc.date.accessioned2019-04-23T07:21:10Z
dc.date.available2019-04-23T07:21:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2594960
dc.description.abstractMattisson, J., Støen, O-G. & Kindberg, J. 2019. Bjørnens vandring og områdebruk - forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong. NINA Rapport 1662. Norsk institutt for naturforskning. Funn av fotavtrykk og hi kan bekrefte tilstedeværelse av bjørn i et område. Det er derimot vanskeligere å avgjøre hvilken type bjørn det er ut fra fotavtrykket og hvorvidt den forblir i området hvor den har ligget i hi. Dette er viktig informasjon for forvaltningen som i noen tilfeller må vurdere å sette inn tiltak dersom det foreligger et skadepotensiale i området. I denne rapporten har vi undersøkt hvorvidt størrelsen på føttene kan benyttes til å kategorisere bjørnens kjønn og alder. Videre har vi undersøkt hvordan bjørnens bevegelsesmønster er i mai sammenlignet med juni, juli og august, samt hvordan områdebruken utover sesongen relaterer seg til hiplassen. Vi har benyttet data fra bjørner fanget og radiomerket i Sverige av det Skandinaviske bjørneprosjektet, der vi hadde størrelsesmålinger på føttene til 752 bjørner og GPS-data fra 186 bjørner med kjent kjønn og alder. Resultatene viser at kun størrelsen på føttene til store voksne hanner eller små sub-adulte hunner (2-3 åringer) kan benyttes med sikkerhet for å bestemme kjønn- og alderskategori. Har man kunnskap om kjønnet er skillet mellom voksen og sub-adult tydeligere. Hunner med årsunger bruker et svært lite område rundt hiet i mai når ungene er små. Områdebruken øker suksessivt utover sesongen og avstanden til hiet stabiliseres i midten av juli. De andre kategoriene av hunner (voksne hunner med 1-åringer, enslige voksne hunner og sub-adulte hunner) bruker områder på 110-266 km2 i løpet av en måned, og totalt 256-360 km2 i perioden fra mai-august. Overlappen i områdebruk mellom mai og de andre månedene er 62-84%, og avstanden til hiet stabiliserer seg på 5-8 km i slutten av mai. Voksne hanner bruker områder på 547-1022 km2 i løpet av en måned, og totalt 1621 km2 i perioden fra mai-august hvilket er 3-5 ganger større områder enn hunnene. Hannene oppholder seg mer enn dobbelt så langt fra hiet (13,5-17,5 km), men har tilsvarende overlapp med mai-området de påfølgende månedene som hunnene (juni 73 % og juli 57 %), bortsett fra i august hvor hannene hadde mindre overlapp (43%). Sub-adulte hanner bruker rundt halvparten så store månedlige områder som de voksne hannene i mai, juni og juli, og overlapper mindre med mai-området de påfølgende månedene enn de voksne hannene. De beveger seg suksessivt lenger vekk fra hiplassen hele sesongen og ender opp 30-40 km fra vinterhiet i august. Dette gjør at de får en total arealbruk (1488 km2) på størrelse med de voksne hannene. Ettersom bjørnene leter opp potensielle parringspartnere under brunsten er områdebruken betydelig større i juni enn de andre månedene, for de kategoriene som forventes å delta i brunsten (voksne hanner, enslige voksne hunner og voksne hunner med 1-åringer). Generelt sett har voksne bjørner, samt sub-adulte hunner, en stabil tilstedeværelse i sine områder, med en relativt stor sannsynlighet for å opptre i det samme området de benytter i mai også resten av sesongen. Grunnlagsdataene benyttet i denne rapporten er samlet inn i Sverige, i sentrale deler av den Skandinaviske bjørnebestanden, og det må derfor tas forbehold om at det kan være andre forhold i Norge (f.eks. annen fødetilgang eller sosiale interaksjoner) som kan påvirke bjørnenes bevegelsesmønster.nb_NO
dc.description.abstractMattisson, J., Støen, O-G. & Kindberg, J. 2019. Seasonal movement of brown bears in relation to sex and age groups. NINA Report 1662. Norwegian Institute for Nature Research. Observations of tracks or den sites in spring can confirm the presence of brown bear in an area. To identify the sex and age of the bear from the tracks and determine whether the bear will remain in the same area where it had its den, is however more difficult. This information is highly relevant for the management during decision making concerning preventive measures to reduce potential depredation in the area. In this report, we examined if it is possible to determine sex and age of a bear just from the size of their feet. We have also compared movement patterns in May with movement patterns June, July and August and how the range use is related to the den site throughout the summer. We used data from brown bears captured and tagged in Sweden by the Scandinavian brown bear research project. Foot size was available for 752 different individuals and GPS-data for 186 individuals with known sex and age. The result shows that it is only possible to distinguish foot size of large adult males and small subadult females (2-3 years old) while the other categories of bears overlap greatly. If sex is known, the probability to separate between adults and subadults increase significantly. Females with cubs of the year stay close to their den and use very small ranges during May. The range use increases throughout the summer and the average distance between the female and the den increases continuously until mid-July. The other categories of female bears (adult females with yearlings, solitary adult females and subadult females) uses monthly ranges of around 110-266 km2 and a total range of 256-360 km2 during the whole summer (May-August). The overlap between May and the other monthly ranges was between 62 and 84% and the average distance to the den site stabilized around 5-8 km in the end of May. Monthly range use of adult males was between 547-1022 km2 and the total range between May-August 1621 km2, which is 3-5 times greater than for females. The average distance from the den was twice as far for males (13.5-17.5 km) than for females, but the overlap between May and the other monthly ranges for adult males (57-73 %) was still similar to that of females, except in august where males had smaller overlap with the May area (43%). Subadult males used ranges about half the size of that observed for adult males in May, June and July, and had less overlap between May and the other monthly ranges. In contrast to adults, subadult males constantly increased the average distance from the den site ending up 30-40 km away from the den in August. This results in a total range use of 1488 km2, similar to adult males. During mating season in June, brown bears in search for partners (adult males, solitary females and females with yearlings) increases their range use compared to the other months. Both adult bears and subadult female bears show, in general, seasonal fidelity in range use with a high probability of occupying the same area as in May during the rest of the season. The data used in this report have been collected in Sweden, in the central parts of the Scandi-navian bear population, while other conditions may be present in Norway (e.g. food availability or social interactions), which can alter the movement pattern of bears.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1662
dc.subjectbjørnnb_NO
dc.subjectUrsus arctosnb_NO
dc.subjectspornb_NO
dc.subjectområdebruknb_NO
dc.subjecthinb_NO
dc.subjectbrown bearnb_NO
dc.subjecttracksnb_NO
dc.subjectseasonal movementsnb_NO
dc.subjectseasonal rangesnb_NO
dc.subjectdennb_NO
dc.titleBjørnens vandring og områdebruk - forskjeller mellom kjønn, aldersgrupper og sesong.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2073]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel