Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, Bård
dc.contributor.authorMay, Roel
dc.contributor.authorHamre, Øyvind
dc.contributor.authorÅström, Jens
dc.contributor.authorGjershaug, Jan Ove
dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.coverage.spatialSogn og Fjordane, Bremangernb_NO
dc.date.accessioned2018-12-13T13:05:52Z
dc.date.available2018-12-13T13:05:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3324-8
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2577619
dc.description.abstractStokke, B.G., May, R., Hamre, Ø., Åström, J., Gjershaug, J.O. & Follestad, A. 2018. Kartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet. Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverk. NINA Rapport 1585. Norsk institutt for naturforskning. Vindkraft er på nåværende tidspunkt en av de aller viktigste fornybare energikildene (etter vannkraft), og bruken har økt kraftig i de seneste årene. Fornybare energikilder blir ofte betraktet som mer miljøvennlige enn konvensjonelle fossile energikilder som olje og gass. Det er imidlertid slik at også fornybare energikilder kan ha negative miljøkonsekvenser. Formålet med prosjektet som omhandles i denne rapporten var å undersøke potensialet for større konflikter mellom det planlagte vindkraftverket på Bremangerlandet og trekkende fugl. I tilfelle større konflikt skal prosjektet identifisere hvilke turbiner i planområdet som bør flyttes og hvilke endringer/tilpasninger som for øvrig kan gjøres i planområdet for å redusere konfliktnivået mht. trekkende fugl. Fugleaktiviteten i området ble overvåket vha. fugleradar fra april til september 2018. I tillegg ble det utført ornitologiske feltregistreringer, relevante uttrekk fra Artsobservasjoner samt bruk av loggerdata fra gjess. Radardataene viser at det er betydelig aktivitet av fugl i planområdets luftrom i perioder, og at dette har sammenheng med lokale værforhold. Feltregistreringene, som pågikk over kortere tidsperioder og kun dagtid, viste en relativt sparsom forekomst av trekkende fugler over det undersøkte området. Siden trekkets forløp i stor grad kan avhenge av lokale værforhold kan antallet trekkende fugler i området variere fra år til år. Radardataene skiller ikke mellom trekkende fugler eller forflytning hos lokale fugler. Sannsynligvis utgjør aktivitet hos lokale fugler en ikke ubetydelig andel av fuglesporene, men spesielt stor aktivitet i mai kan tyde på et betydelig innslag av trekkende fugler. Værdata i kombinasjon med radardata viser at flygeaktivitet og -høyde ble påvirket av vindhastighet. Økende vindhastighet medførte både lavere antall fuglespor og høyere flygehøyde. Loggerdata fra grågjess og hvitkinngjess viser at disse artene benytter kystlinja ved Bremangerlandet som trekkled, men det uklart hvor stor andel av bestandene som trekker over planområdet. De viktigste trekkledene i området synes å være Svarstaddalen over Fåvatnet og Klungresetdalen over Blandevatnet. Her bør man unngå å plassere vindturbiner. Det foreslås også andre mulige virkemidler for å redusere risikoen for fuglekollisjoner med vindturbiner og relevant infrastruktur.nb_NO
dc.description.abstractStokke, B.G., May, R., Hamre, Ø., Åström, J., Gjershaug, J.O. & Follestad, A. 2018. Investigations of bird migration at the proposed wind power plant at Bremangerlandet. NINA Report 1585. Norwegian Institute for Nature Research. Wind energy is one of the most important renewable energy sources at present, and the development of new wind power plants has increased significantly in recent years. Green energy is often regarded as more environmentally friendly than conventional energy sources based on e.g. oil and gas. However, also renewable energy can lead to negative impacts on the environment. The aim of the present project was to investigate the potential for conflict between the planned wind power plant at Bremangerlandet, Sogn & Fjordane, Norway and migrating birds, and to suggest mitigation measures. Bird flight activity in the area was surveyed by use of an avian radar in the period April to September 2018. In addition, ornithological field surveys, an online bird observation database and results from geese logger data were deployed. The radar data revealed that bird activity in the survey area is significant at times (especially in May), and that the frequency is depending on local weather conditions. The field observations, that were carried out in just a few shorter periods, resulted in a relatively infrequent occurrence of migrating birds. Since bird migration routes may heavily depend on local weather conditions, the number of migrating birds in the area may vary significantly between years. Radar data in combination with local weather data showed that flight activity and flight height were influenced by wind speed. Increasing wind led to lower number of bird tracks and also increased flight height. Greylag and barnacle goose logger data showed that both these species migrate through the area of the planned power plant, but it is not clear to which extent they cross the mountain plateau where the power plant is to be built. Several potential mitigation measures are proposed to reduce the risk that migrating birds are negatively influenced by the wind power plant and associated infrastructure.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1585
dc.subjectVindkraftverknb_NO
dc.subjectFugletrekknb_NO
dc.subjectRadarovervåkingnb_NO
dc.subjectFugleradarnb_NO
dc.subjectWind power plantnb_NO
dc.subjectBird migrationnb_NO
dc.subjectRadar surveillancenb_NO
dc.subjectAvian radarnb_NO
dc.titleKartlegging av fugletrekket over Bremangerlandet Undersøkelser ved det planlagte Bremangerlandet vindkraftverknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1958]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record