Show simple item record

dc.contributor.authorEndrestøl, Anders
dc.contributor.authorOften, Anders
dc.coverage.spatialNorge, Kragerø, Jomfrulandnb_NO
dc.date.accessioned2018-10-15T18:18:16Z
dc.date.available2018-10-15T18:18:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3288-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568097
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Often, A. 2018. Kartlegging og forslag til skjøtselsplan for strandmaurløve, strandmurerbie, og strandtorn på Sandbakken, Jomfruland i Kragerø kommune. NINA Rapport 1550. Norsk institutt for naturforskning. Sandbakken på Jomfruland i Kragerø kommune har lenge vært anerkjent som en spesiell lokalitet med et spesielt artssamfunn av sjeldne og rødlistede karplanter og insekter knyttet til spesielt rik sanddynemark. I de seinere år er det også registrert flere tilsvarende, rødlistede sopparter her. Sandbakken ble vernet som naturreservat i 2006. Naturreservatet er senere opphevet, da området ble innlemmet i Jomfruland nasjonalpark i 2016. Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk i 2018 i oppdrag av styret for Jomfruland nasjonalpark å gjøre supplerende kartlegging av strandmaurløve Myrmeleon bore, strandmurerbie Osmia maritima og strandtorn Eryngium maritimum på Sandbakken, Jomfruland i Kragerø kommune, samt å utarbeide et forslag til skjøtselsplan for disse tre artene der. Sandbakken ble besøkt 13. juni 2018. I tillegg ble det gjort en liten supplerende undersøkelse 8. juli 2018. Alle individer av de over nevnte artene ble plottet ved hjelp av Qfield (for Android) og enkelte fotodokumentert. Det ble også utarbeidet en kryssliste av samtlige karplanter innenfor tidligere Sandbakken naturreservat. Hele 1230 fangstgroper av strandmaurløve ble registrert innenfor et område på omkring 7,6 daa. Noen delområder utmerker seg med svært høy tetthet av fangstgroper. Vi klarte ikke å påvise noen individer av strandmurerbie. Totalt påviste vi 21 individer av strandtorn innenfor området fra Øytangen (fra det inngjerdtede beitet) til og med Sandbakken. Helt generelt kan man si at tilstanden for strandmaurløve er meget god, tilstanden for strandmurerbie er ukjent, og tilstanden for strandtorn er dårlig. Vi anbefaler ingen konkrete tiltak for strandmaurløve på det nåværende tidspunkt, gitt at situasjonen for denne arten må anses som meget bra på Sandbakken. Derimot er det spesielt viktig å få avklart situasjonen for strandmurerbie, og gjort både tiltak for og kartlegging av, den arten. Tiltak for den vil trolig også gagne strandmaurløve. Vi anbefalinger også videre overvåking, ex-situ bevaring, samt habitatforbedrende tiltak (herunder luking rundt eksisterende planter) og utplanting av strandtorn. Vi anbefaler videre å overvåke gjengroingen av sanddynemarka. Spesielt viktig er det å bekjempe spredningen av fremmede arter, som rynkerose og balsampoppel, men også naturlige arter som osp.nb_NO
dc.description.abstractEndrestøl, A. & Often, A. 2018. Mapping and a proposed management plan for Myrmeleon bore, Osmia maritima and Eryngium maritimum at Sandbakken, Jomfruland in Kragerø municipality. NINA Report 1550. Norwegian Institute for Nature Research. Sandbakken at Jomfruland in Kragerø municipality has long been recognized as a special site with a special species community of rare and redlisted plants and insects, associated with the rich sand dune-sandy grassland habitats. Recently, also redlisted fungi have been documented from here. Sandbakken was protected as a nature reserve in 2006. The nature reserve was subsequently abolished when the area was incorporated into the Jomfruland National Park in 2016. The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) was commissioned by the board of Jomfruland National Park in 2018 to do supplementary mapping of two insects and one vascular plant; the antlion Myrmeleon bore, the bee Osmia maritima and the plant sea holly (seaside eryngo) Eryngium maritimum at Sandbakken, Jomfruland in Kragerø municipality and to suggest a management plan for these three species there. Sandbakken was visited on 13. June 2018. In addition, a small supplementary survey was conducted on 8. July 2018. All individuals of the above mentioned species were plotted using Qfield (for Android) and some individuals photo-documented. A list of all the vascular plants at the former Sandbakken nature reserve was also noted. A total of 1230 pits of Myrmeleon bore were recorded within an area of about 7.6 daa. Some sub-areas are characterized by very high density of pits. We were unable to find any individuals of Osmia maritima. In total, we detected 21 individuals of Eryngium maritimum in the area from Øytangen (south of the fence) to (including) Sandbakken. In general, it can be concluded that the condition for Myrmeleon bore is very good, the condition for Osmia maritima is unknown and the condition for Eryngium maritimum is poor. We do not recommend any concrete measures for Myrmeleon bore now, given that the situation for this species must be considered very good at Sandbakken. On the other hand, it is particularly important to clarify the situation for Osmia maritima and initiate both measures and surveys of that species. Measures for Osmia maritima will probably also benefit Myrmeleon bore. For Eryngium maritimum, we recommend further monitoring, ex-situ conservation, as well as habitat enhancing measures (including weeding around existing individuals) and supplementary planting of Eryngium maritimum. We further recommend monitoring the overgrowing of the beach meadow. It is particularly important to fight the spreading of alien species, such as Rosa rugosa and Populus balsamifera, but and natural species such as Populus tremula.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1550
dc.subjectMyrmeleon bore (Insecta, Neuroptera)nb_NO
dc.subjectOsmia maritima (Insecta, Hymenoptera)nb_NO
dc.subjectEryngium maritimum (Magnoliidae, Apiales)nb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectskjøtselsplannb_NO
dc.subjectSurveynb_NO
dc.subjectmanagement plannb_NO
dc.titleKartlegging og forslag til skjøtselsplan for strandmaurløve, strandmurerbie, og strandtorn på Sandbakken, Jomfruland i Kragerø kommune.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [2073]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record