Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.contributor.authorHöglund, Linda
dc.contributor.authorMattisson, Jenny
dc.date.accessioned2018-10-15T16:31:24Z
dc.date.available2018-10-15T16:31:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3294-4
dc.identifier.issn2387-2950
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568096
dc.description.abstractThe Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, that have been implemented in both Norway and Sweden since 2014. To estimate size, and assessing trends, of the wolverine population in Scandinavia, wolverine reproductive areas (female territories) are annually surveyed during late winter and spring to register whether reproductions have occurred. The population size is estimated based on the number of wolverine reproductions that fulfil the criteria for Documented or Considered as certain reproduction. The monitoring of wolverine reproductions, and registration of data into the shared database Rovbase, is conducted by field staff from the County Administration Boards CAB (Länsstyrelserna) in Sweden and the Norwegian Nature Inspectorate (Statens Naturoppsyn) in Norway. In Sweden, the Sami villages (administrative units for reindeer herding) aid the CABs by reporting suspected den sites, which can then be evaluated in the field by CAB field personnel. During the 2018 census a total of 181 wolverine reproductions were registered in Scandinavia, a 32% increase compared to 2017. Of these, 124 reproductions were found in Sweden and 57 in Norway. This corresponds to a 27,8% increase in Sweden and a 42,5% increase in Norway compared to 2017. The model used to estimate population size, i.e. extrapolate number of reproductions to adult individuals in the population, accounts for annual variation in reproductive success by using the average number of reproductions in the past three years. Based on the number of wolverine reproductions during the last three years (2016–2018), the Scandinavian population size is estimated to 890 adult wolverines, defined as 1-year old or older (95% CI = 728–1139), which is a slightly higher estimate for Scandinavia than last year. Of the 890 wolverines, 307 wolverines (95% CI = 252–398) are estimated to be in Norway and 583 wolverines (95% CI = 439–785) in Sweden. The Norwegian part of the population has thus decreased with 5% and the Swedish part of the population increased with 12% in comparison to the estimated population size in 2017.nb_NO
dc.description.abstractMiljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet felles retningslinjer og metodikk for overvåkingen av jerv som har vært gjeldende i både Norge og Sverige siden registreringssesongen 2014. Bestandsstørrelse og –utvikling for jerv i Skandinavia overvåkes ved registrering av ynglelokaliteter (revir) hvor det har blitt født ungekull i løpet av vårvinteren. Det gjøres en årlig beregning av bestandsstørrelsen som baseres på antall påviste ynglinger som er Dokumentert eller Antatt sikre ut i fra de felles skandinaviske overvåkingskriteriene. Jervynglingene overvåkes og registreres i Rovbase i hovedsak av feltpersonell fra Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som utfører feltkontrollene. På svensk side skjer registreringen i reinbeiteområdene i tett samarbeid med samebyene. De rapporterer mulige hilokaliteter til länsstyrelsens personell, som deretter kvalitetssikrer i felt. I løpet av registreringssesongen 2018 ble det totalt registrert 181 ynglinger av jerv i Skandinavia, noe som tilsvarer en økning i antall ynglinger på 32 % sammenlignet med 2017. Av disse ble 124 ynglinger påvist i Sverige og 57 i Norge. I Sverige tilsvarer dette en økning på 27,8 % og i Norge en økning på 42,5 % sammenlignet med 2017. Det gjennomsnittlige antallet påviste jervynglinger de tre siste årene brukes som grunnlag for bestandsestimeringen fra antall ynglinger til antall voksne jerver i populasjonen. Modellen som brukes i bestandsestimeringen tar hensyn til at både årets og foregående års reproduksjoner påvirker størrelsen på bestanden. Basert på antall ynglinger i perioden 2016–2018 beregnes den skandinaviske bestanden i 2018 til 890 voksne jerver som er ett år eller eldre (95 % CI = 728–1139), noe som tilsvarer en populasjon som er litt høyere enn i fjor for Skandinavia som helhet. Av de 890 jervene utgjør anslagsvis den norske delen av bestanden 307 individer (95 % CI = 252–398), og 583 individer (95 % CI = 439–785) i den svenske delen av bestanden. Den norske delen av bestanden er redusert med 5 % og den svenske delen er økt med 12 % sammenlignet med bestandsestimatet for 2017.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherRovdata och Viltskadecenter, SLUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesBestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia;3 - 2018
dc.subjectJervnb_NO
dc.subjectGulo gulonb_NO
dc.subjectantall ynglingernb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectbestandsutviklingnb_NO
dc.subjectSkandinavianb_NO
dc.subjectWolverinenb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectpopulation trendsnb_NO
dc.subjectScandinavianb_NO
dc.titleBestandsovervåking av jerv i 2018nb_NO
dc.title.alternativeInventering av järv 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Rovdata och Viltskadecenter, SLU Publikasjonen kan siteres fritt med kildehenvisningnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.relation.projectMiljødirektoratet i Norge og/och Naturvårdsverket i Sverige : M-1119|2018nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel