Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Frank
dc.contributor.authorMay, Roel
dc.contributor.authorVan Dijk, Jiska
dc.contributor.authorStokke, Bård G.
dc.contributor.authorDe Stefano, Matteo
dc.date.accessioned2018-01-22T11:42:22Z
dc.date.available2018-01-22T11:42:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-426-3186-2
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2478678
dc.description.abstractHanssen, F., May, R., Van Dijk, J., Stokke, B.G., De Stefano, M. 2018. Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (Con-Site). NINA Report 1455. Norwegian Institute for Nature Research. The expansion of wind energy development causes both societal and environmental concerns worldwide. Traditional land use planning approaches however limit addressing such concerns adequately. The scale and complexity of emerging renewable energy construction projects enforce the development of improved plan- and decision support tools that ensure democratic and cost-effective processes securing qualified decision making. The multiplicity of criteria and actors involved in decision-making processes requires holistic approaches that enable capturing the variety stakeholder views from technological, economic, societal and environmental perspectives. As a response to this societal need, the Norwegian Institute for Nature Research (NINA) has developed a Spatial Multi-Criteria Decision Analysis tool (SMCDA) for siting of onshore wind-power plants and associated infrastructure such as powerlines and roads. The tool ConSite (Consensus Based Siting) aims to ensure socially acceptable, environmentally friendly and cost-effective siting, routing and design of wind-power plants and powerlines. ConSite helps to identify and justify decisions taken with respect to both transparency and verification. ConSite is based on current developments in stakeholder dialogue theory, GIS-based Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) and decision theory. The ConSite framework is structured into the operational steps of a classical SMCDA and combines stakeholder dialogue with multi-criteria assessment. The objective of the toolbox is to identify areas with the lowest possible conflict level and the highest possible production level. Dialogue with affected stakeholders and documentation of relevant expertise is used to provide information about, and to consider the relative importance of (weighting of) the different stake-holder interests. This helps to identify potential land use conflicts in a “conflict-map”. The “conflict-map” is used together with wind resource maps to identify which areas are most optimal for wind power development. This way ConSite helps to structure the decision problem, balance conflicting interests and identify relevant decision strategies based on a holistic evaluation of risk and trade-off between different alternatives. ConSite can be used to evaluate different scenarios by visualizing the spatial consequences of different decision strategies This report exemplifies the practical usage of the ConSite toolbox. ConSite has previously been successfully implemented in spatial planning of wind-power development in Lithuania, and validated through a power line routing case study in Sør-Trøndelag County (Bevanger et al., 2014 & Hanssen et al., 2014). Further development to integrate the ecosystem services concept into an adaptive landscape planning context, helps making the complexity of social-ecological systems more comprehensible for involved stakeholders. This enables the application of ConSite across sectoral interests (e.g. renewable energy, road infrastructure, urban development and fish farming). ConSite can thus help decision makers to secure socially acceptable, environmentally friendly and cost-effective siting and optimal design of renewable construction projects. The current version of the ConSite SMCDA toolbox framework is developed for a desktop GIS platform. To increase the access to and user-friendliness of ConSite, NINA has the ambition to move the ConSite SMCDA framework to an online GIS-platform. This development will be based on an evaluation of user needs, a detailed requirement specification and system prototyping.nb_NO
dc.description.abstractHanssen, F., May, R., Van Dijk, J., Stokke, B.G., De Stefano, M. 2018. Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (Con-Site). NINA Rapport 1455. Norsk institutt for naturforskning. Den omfattende utbyggingen av vindkraft forårsaker både samfunnsmessige og miljømessige bekymringer verden over. Tradisjonell arealplan-metodikk har en begrenset evne til å adressere alle disse behovene på en tilstrekkelig måte. Omfanget av og kompleksiteten i nye energiprosjekter vil tvinge frem utviklingen av forbedrede plan- og beslutningsstøtteverktøy for å sikre mer demokratiske, kostnadseffektive og kvalifiserte beslutningsprosesser. Mengden av kriterier og aktører som er involvert i plan- og beslutningsprosesser krever en helhetlig tilnærming for å kunne fange opp alle berørte interesser innenfor teknologiske, økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige perspektiver. Som en respons på dette samfunnsbehovet har NINA gjennom CEDREN1 utviklet et romlig multi-kriteriebasert verktøy for konsensusbasert lokalisering av landbasert vindkraftverk og kraftledninger. Verktøyet har fått navnet ConSite (kortform for Consensus Based Siting) og bidrar til samfunnsmessig akseptabel, miljøvennlig og kostnadseffektiv plassering og utforming av vind-kraftverk. ConSite kan bistå med å identifisere og begrunne vedtatte beslutninger både med hensyn til transparens og etterprøvbarhet. Verktøyet er basert på gjeldende kunnskap innenfor dialogteori, GIS-baserte beslutnings-systemer og beslutningsteori. ConSite-rammeverket er strukturert som et klassisk romlig multi-kriteriebasert beslutningsverktøy og kombinerer dialog med multi-kriteriaanalyse. Målet med verktøyet er å identifisere områder som har lavest mulig konfliktnivå og høyest mulig produksjonsnivå. Dialog med berørte parter og dokumentasjon av relevant fagkunnskap benyttes til å fremskaffe informasjon om, og å vurdere den relative betydningen av (vektingen av) de ulike arealinteressene. Dette bidrar til å identifisere potensielle arealkonflikter i et eget «konfliktkart». Konfliktkartet brukes sammen med vind-ressurskart til å identifisere hvilke områder som egner seg best til utbygging av vindkraft. ConSite er på denne måten behjelpelig med å strukturere beslutningsproblem, balansere motstridende interesser og identifisere relevante beslutningsstrategier basert på en helhetlig vurdering av risiko og avveining mellom ulike alternativ. ConSite kan brukes til å vurdere ulike scena-rier med tanke på romlige konsekvenser av ulike beslutningsstrategier. Denne rapporten inneholder eksempler der ConSite har vært benyttet. Dette for å illustrere den praktiske bruken av verktøyet. ConSite er tatt i bruk til planlegging av vindkraftutbygging i Litauen og validert gjennom en case-studie med trasévalg for kraftledninger I Sør-Trøndelag (Bevanger et al., 2014 & Hanssen et al., 2014). Videre utvikling for å integrere økosystemtjenester i landskapsplanlegging er under planlegging. Dette vil bidra til å gjøre kompleksiteten av sosio-økologiske systemer mer forståelig for berørte interessenter i en plansak. Dette vil også bidra til å gjøre ConSite mer anvendelig på tvers av ulike sektorer (f.eks. energiprosjekter, veibygging, byutvikling og fiskeoppdrett). ConSite kan på denne måten hjelpe beslutningstakere med å sikre en samfunnsmessig akseptabel, miljøvennlig og kostnadseffektiv lokalisering og utforming av fornybar-energiprosjekter. Den nåværende versjonen av ConSite er utviklet på en desktop GIS-plattform. For å gjøre verktøyet mer tilgjengelig og brukervennlig har NINA som ambisjon å migrere ConSite over til en online GIS-plattform. Dette utviklingsarbeidet vil bli basert på en vurdering av brukernes behov, kravspesifisering og system-prototyping.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1455
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectGISnb_NO
dc.subjectland-use planningnb_NO
dc.subjectspatial decision support toolsnb_NO
dc.subjectdecision-supportnb_NO
dc.subjectdecision theorynb_NO
dc.subjectAHPnb_NO
dc.subjectfuzzy logic theorynb_NO
dc.subjectconflict mappingnb_NO
dc.subjectstakeholder involvementnb_NO
dc.subjectdialognb_NO
dc.subjectconflict reductionnb_NO
dc.subjectimpact assessmentnb_NO
dc.subjectrenewable energynb_NO
dc.subjectwind energy sitingnb_NO
dc.subjectpower line routingnb_NO
dc.subjectoptimalisationnb_NO
dc.subjectMulti-Criteria Analysis (MCA)nb_NO
dc.subjectsensitivity analysisnb_NO
dc.subjectrisk and tradeoff assessmentsnb_NO
dc.subjectlayout designnb_NO
dc.subjectecosystem servicesnb_NO
dc.subjectarealplanleggingnb_NO
dc.subjectromlige beslutningsverktøynb_NO
dc.subjectbeslutningsstøttenb_NO
dc.subjectbeslutningsteorinb_NO
dc.subjectfuzzy logic teorinb_NO
dc.subjectkonfliktkartleggingnb_NO
dc.subjectmedvirkningnb_NO
dc.subjectdialognb_NO
dc.subjectkonfliktreduksjonnb_NO
dc.subjectkonsekvensutredningnb_NO
dc.subjectfornybar energinb_NO
dc.subjectlokalisering av vindkraftnb_NO
dc.subjecttrasevalg for kraftledningernb_NO
dc.subjectoptimaliseringnb_NO
dc.subjectmultikriterieanalysenb_NO
dc.subjectsensitivitetsanalysenb_NO
dc.subjectvurdering av risiko og kompromissnb_NO
dc.subjectlayout designnb_NO
dc.subjectøkosystemtjenesternb_NO
dc.titleSpatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite)nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norwegian Institute for Nature Research The publication may be freely cited where the source is acknowledgednb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1742]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record