Show simple item record

dc.contributor.authorMagerøy, Jon Hamner
dc.coverage.spatialHammerbekken i Risør kommune, Lilleelv i Arendal kommune, Storelva i Tvedestrand kommune og Vassbotnbekken i Birkenes kommune i Aust-Agder, og Straibekken i Kristiansand kommune i Vest-Agdernb_NO
dc.date.accessioned2017-11-27T12:55:10Z
dc.date.available2017-11-27T12:55:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-426-3148-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468133
dc.description.abstractMagerøy, J.H. 2017. Evaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Agder: Redoksmålinger i Hammerbekken, Lilleelv, Storelva, Straibekken og Vassbotnbekken – NINA Rapport 1419. 62 s. Den største trusselen mot elvemusling (Margaritifera margaritifera) er endringer i miljøet som resulterer i redusert rekruttering av juvenile muslinger. En hovedgrunn til redusert rekruttering er økt eutrofiering og tilslamming av substratet, med påfølgende oksygenreduksjon i interstitiale rom i substratet. Siden juvenile elvemuslinger lever nedgravd i substratet, fører dette til økt eller total dødelighet blant de juvenile muslingene. I Agder sliter alle bestandene med liten eller ingen rekruttering. Dermed er det gjennomført flere tiltak for å forbedre statusen til disse bestandene, inkludert inntak av stammuslinger til det nasjonale kultiveringsprogrammet for elvemusling. Allikevel vet man lite om hva som hindrer rekruttering i disse bestandene. For å forstå hvorfor rekrutteringen svikter og hva som kan gjøres for å øke denne, ble det gjennomført målinger av redokspotensial i fem vassdrag med redusert rekruttering av elvemusling. Disse målingene gir et bilde på oksygentilgjengeligheten i substratet og, dermed, habitatkvaliteten for juvenile muslinger. I Hammerbekken var tilstanden generelt dårlig, men funnene viser at enkelte av stasjonene sannsynligvis er egnet for juvenil elvemusling og utsetting av muslinger fra kultiveringsprogrammet. Den dårlige tilstanden kan kanskje forklares med noe forhøyet nitrat- og partikkeltilførsel til bekken. I Lilleelv var tilstanden generelt dårlig, men funnene viser at enkelte av stasjonene sannsynligvis er egnet for utsetting av muslinger fra kultiveringsprogrammet. Den dårlige tilstanden i elven kommer sannsynligvis av høy partikkeltilførsel, men årsakene til denne tilførselen er ukjent. I Storelva var tilstanden generelt god. Funnene viser at de fleste av stasjonene egner seg for juvenil elvemusling og at alle stasjonene nok egner seg for utsetting av muslinger fra kultiveringsprogrammet, hvis det skulle bli aktuelt en gang i framtiden. I Straibekken var tilstanden generelt god, men det var stor variasjon mellom stasjonene. Funnene viser at enkelte av stasjonene sannsynligvis egner seg for juvenil elvemusling og for utsetting av muslinger fra kultiveringsprogrammet, hvis det skulle bli aktuelt en gang i framtiden. Den svært dårlige tilstanden ved enkelte av stasjonene kan sannsynligvis forklares med hogst, beitedyrs tilgang til bekken, og/eller næringstilførsel fra jordbruk og bebyggelse. I Vassbotnbekken var tilstanden generelt dårlig, men funnene viser at enkelte av områdene i bekken sannsynligvis er egnet for utsetting av muslinger fra kultiveringsprogrammet. Den dårlige tilstanden i bekken kommer sannsynligvis av høy næringstilførsel og stor beveraktivitet. På grunn av store mengder nedbør under den tiltenkte undersøkelsesperioden ble redoksmålingene gjennomført senere enn det som normalt er perioden med lavest oksygentilgang i substratet. Allikevel viste alle de undersøkte vassdragene seg å ha større eller mindre problemer med oksygentilgjengelighet og det må antas at forholdene er verre i løpet av en normal sommer.nb_NO
dc.description.abstractMagerøy, J.H. 2017. Evaluation of habitat quality for juvenile freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera) in Aust- and Vest-Agder Counties: Redox measurements in Hammerbekken, Lilleelv, Storelva, Straibekken and Vassbotnbekken - NINA Report 1419. 62 pp. The greatest threat against the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) are changes in the environment that result in reduction in recruitment of juveniles. One main reason for such a recruitment loss is increased eutrophication and siltation, reducing oxygen levels in the substrate. Since juveniles live buried in the substrate, this leads to increased mortality among the young mussels. In Agder, all of the populations are struggling with reduced recruitment. Thus, several measures have been taken to improve the status of these populations, including the inclusion of brood stock mussels in the Norwegian cultivation program for the mussel. Even so, little is known about the causes that prevent recruitment in these watercourses. To better understand why recruitment fails and to understand the measures necessary to increase recruitment, redox potential was measured in five watercourses with little or no recruitment. These measurements serve as a proxy for oxygen availability in the substrate and, thus, habitat quality for juvenile mussels. In Hammerbekken Stream, the conditions were generally poor, but the findings suggest that some of the sites are suitable for juvenile freshwater pearl mussels and release of mussels from the cultivation program. The poor state is possibly due to high nitrate and particle input into the stream. In Lilleelv River the conditions were generally poor, but the findings suggest that some of the sites are suitable for release of freshwater pearl mussels from the cultivation program. The poor state is likely due to high particle input to the river, but the sources of this input are unknown. In Storelva River the conditions were generally good. The findings suggest that most of the stations are suitable for juvenile freshwater pearl mussels and that all of the stations are suitable for release of mussels from the cultivation program, if this population is included in the program. In Straibekken Stream the conditions were generally good, but there was substantial variation within the stream. The findings suggest that some of the stations are suitable for juvenile freshwater pearl mussels and for release of mussels from the cultivation program, if this population is included in the program. The poor state at some of the stations is likely due to logging, livestock access to the stream, and/or nutrient input from farming and the surrounding community. In Vassbotnbekken Stream the conditions were generally poor, but the findings suggest that some of the areas within the stream are suitable for release of freshwater pearl mussels from the cultivation program. The poor state is likely due to high nutrient input and beaver activity. Due to high precipitation during the planned sampling period, the redox measurements were completed later than the time period that has the lowest oxygen availability in the substrate. Even so, all the sampled watercourses had greater or smaller problems with oxygen availability and it must be assumed that the conditions would be worse at some point during a normal summer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1419
dc.subjectElvemusling (Margaritifera margaritifera)nb_NO
dc.subjectjuvenile muslingernb_NO
dc.subjecthabitatkvalitetnb_NO
dc.subjectredokspotensialnb_NO
dc.subjectbevaringstiltaknb_NO
dc.subjectFreshwater pearl musselnb_NO
dc.subjectjuvenile musselsnb_NO
dc.subjecthabitat qualitynb_NO
dc.subjectredox potentialnb_NO
dc.subjectconservation measuresnb_NO
dc.titleEvaluering av habitatkvalitet for juvenil elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Agder. Redoksmålinger i Hammerbekken, Lilleelv, Storelva, Straibekken og Vassbotnbekkennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber62 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • NINA Rapport/NINA Report [1748]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Show simple item record