Show simple item record

dc.contributor.authorFollestad, Arne
dc.contributor.authorLorentsen, Svein Håkon
dc.date.accessioned2017-09-01T13:35:56Z
dc.date.available2017-09-01T13:35:56Z
dc.date.created2017-03-07T13:35:34Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1832-0
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452845
dc.description.abstractFollestad, A. & Lorentsen, S.-H. 2007. Sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl. - NINA Rapport 270. 23 s. Rapporten gir en sammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fugl, basert på en gjennomgang av eksisterende litteratur. Det er utført omfattende studier av dette i andre land, særlig i Nederland (Vadehavet), England (Wash) og New Zealand. Høsting av hjerteskjell vil påvirke både strukturen i strandsubstratet og artssammensetningen av invertebrater i sedimentene. Eksponeringsgrad i forhold til strøm og bølgepåvirkning kan være avgjørende for hvor mye fin masse som blir fjernet etter mekanisk høsting, og dermed også for hvor fort både høstede arter og andre arter som kan bli skadet under høstingen reetableres. Rekrutteringen til skjellbestandene kan bli lavere hvis strukturen av bunnsubstratet endres. Overvintringsbestander av fugl som finner mye av sin næring i de undersøkte fjæreområdene kan påvirkes negativt av en reduksjon i bestanden av hjerteskjell. De samme effektene er også påvist i forhold til andre viktige byttedyr som ikke høstes, men som kan skades under høstingen. Skjellhøsting i Norge antas å kunne påvirke hekkeområder i større grad enn i Nederland og Storbritannia der høstingen primært foregår i områder som brukes gjennom vinterhalvåret. Det er derfor viktig at man utvikler og implementerer et overvåkingssystem som kan detektere eventuelle effekter av skjellfisket. Dette vil være viktig som grunnlag for å kunne finne et bærekraftig nivå for skjellhøstingen, både ut fra de høstbare ressursene i seg selv og de negative effektene dette kan medføre for de fugleartene som beiter på de andre biologiske ressursene som påvirkes av høstingen. hjerteskjell, høsting, effekter, vadefugl, tjeld, ærfugl, mussel, harvest, effects, oystercatcher, common eidernb_NO
dc.description.abstractFollestad, A. & Lorentsen, S.-H. 2007. Review of existing knowledge on the effects of mussel harvesting on waterbirds. – NINA Report 270. 23 pp. This report gives an overview of existing knowledge on the effects of cockle (Cerastoderma edule) harvesting on birds, based on existing literature. Potential effects of cockle harvesting on birds have been extensively studied, especially in the Wadden Sea in Holland, the Wash in Great Britain, and in New Zealand. Clam harvesting using mechanical dredges influence both sediment structure and the species composition of the invertebrates living in the sediment. The physical exposure from tidal currents and waves determines the amount of fine substrate that is washed away during mechanical dredging, and, thus, how quick harvested and non-targeted species are re-established and recruited. The recruitment of mussels can be negatively affected by changes in the sediments due to mechanical dredging. Wintering populations of birds feeding on cockles can be negatively affected by harvesting. This is also true if other important prey species (non-targeted species) are negatively influenced (population reduction, injured by the dredges used) by the harvest. Cockle harvesting in Norway have a potential to influence breeding bird populations to a greater extent than elsewhere where wintering areas are most affected. It is therefore important that a monitoring system is developed and implemented. This will be crucial in order to secure a harvest that is sustainable for the birds feeding on the cockles, as well as other, non-targeted species that also are important sources of food for birds in the harvested areas.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning (NINA)nb_NO
dc.relation.ispartofNINA Minirapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;270
dc.titleSammenfatning av eksisterende kunnskap om effekten av hjerteskjellhøsting på fuglnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.source.pagenumber23 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1456305
dc.relation.projectAndre: Marin Consult ASnb_NO
cristin.unitcode7511,2,0,0
cristin.unitnameAvdeling for terrestrisk økologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record