Show simple item record

dc.contributor.authorHindar, Ketil
dc.contributor.authorDiserud, Ola
dc.contributor.authorFiske, Peder
dc.contributor.authorForseth, Torbjørn
dc.contributor.authorJensen, Arne J.
dc.contributor.authorUggedal, Ola
dc.contributor.authorJonsson, Nina
dc.contributor.authorSloreid, Svein Erik
dc.contributor.authorArnekleiv, Jo V.
dc.contributor.authorSaltveit, Svein Jakob
dc.contributor.authorSægrov, , Harald
dc.contributor.authorSættem, Leif Magnus
dc.date.accessioned2017-04-11T11:48:20Z
dc.date.available2017-04-11T11:48:20Z
dc.date.created2007-09-17T11:28:46Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-426-1786-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2437449
dc.description.abstractHindar, K., Diserud, O., Fiske, P., Forseth, T., Jensen, A. J., Ugedal, O., Jonsson, N., Sloreid, S.-E., Arnekleiv, J. V., Saltveit, S. J., Sægrov, H. og Sættem, L. M. 2007 Gytebestandsmål for laksebestander i Norge. – NINA Rapport 226. 78 s. Denne rapporten gir forslag til gytebestandsmål for laks (Salmo salar) i 80 viktige laksevassdrag i Norge. Vassdragene er valgt ut på bakgrunn av at de er definert som – eller vurdert som – nasjonale laksevassdrag. Vi har tatt utgangspunkt i ni laksebestander der vi har data som er egnet til modellering av bestand-rekrutteringsforhold. Vi vurderer ulike typer gytebestandsmål som er basert på informasjon om gytebestand (S) og rekrutter (R). Dette kan være parametriske mål, dvs. mål som er utledet fra en SR-modell, eller også ikke-parametriske verdier fra SRdatapunktene. Egnete parametriske og ikke-parametriske mål ser ut til å være henholdsvis gytebestandens størrelse (uttrykt som antall egg) ved topp-punktet i Shepherd-modellen (Shep), eller også den gjennomsnittlige gytebestanden for de fem høyeste verdiene av R (Max5R). R er vanligvis ungfisktetthet i våre beregninger. Basert på kunnskap om SR-forhold i de ni vassdragene, finner vi at gytebestandsmålene i norske laksebestander kan grupperes i fire grupper av eggtettheter fra < 1,5 egg/m2 til > 5 egg/m2 (dvs gruppene er gitt som hhv. 1, 2, 4 og 6 egg/m2). Shep og Max5R, som vi fant var de mest robuste gytebestandsmålene i en analyse av usikkerhet i SR-forholdene i Altaelva, gir relativt like rangeringer av de ni elvene som er sammenliknet. Gytebestandsmål for det store flertallet av laksebestandene må bestemmes ut fra begrenset informasjon om den enkelte elv. Vi har søkt å overføre gytebestandsmål fra data-rike elver til data-fattige elver via en betraktning av skala (lakseførende areal) og en betraktning av bestandens populasjonsdynamikk/produktivitet. Arealet er beregnet med GIS-metoder fra digitalt kartverk i N50-serien fra Statens Kartverk, og kunnskap om vandringsstoppene i hovedvassdraget og i de enkelte sideelvene slik de er angitt i Direktoratet for naturforvaltning sin oversikt. Vurderinger av de enkelte vassdragenes produktivitet er i hovedsak basert på fangststatistikk (omregnet til fangst pr arealenhet), sjøalderfordeling og smoltalder fra skjellmaterialer (der disse finnes), samt generell informasjon om vassdragene. I tillegg har vi vurdert mer detaljert informasjon om bestandene (f. eks. smolt- og presmolttetthet) i de relativt få elvene der dette er rapportert. Ut fra gytebestandsmålet (egg/m2) har vi utledet hvor mange egg som bør gytes totalt i vassdraget, og det antallet hunnfisk som bør gyte for å møte gytebestandsmålet for vassdraget som helhet. For enkelte store vassdrag har vi beregnet gytebestandsmål ved å se på deler av vassdraget for seg. For alle elvene har vi beregnet hvor mange smolt gytebestandsmålet tilsvarer under antagelser om overlevelse fra egg til smolt. De fleste av de 80 vassdragene vi har behandlet, er gitt gytebestandsmål på 2 egg/m2 eller 4 egg/m2. Vassdraget med det største totale gytebestandsmålet er Tana, der det bør gyte om lag 55 000 kg hunnlaks pr år (12 500 individer) for å møte gytebestandsmålet. Andre vassdrag med høye mål for gytebestanden er Gaula, Orkla og Namsen der vi mener det bør gyte mer enn 18 000 kg hunnlaks pr år, og Numedalslågen og Altaelva der vi mener det bør gyte mer enn 12 000 kg hunnlaks pr år. Det må understrekes at vi her har utarbeidet et førstegenerasjons gytebestandsmål. De aller fleste variablene som benyttes i modelleringen er beheftet med usikkerhet, og for de fleste vassdragene vil informasjon om gytebestand og rekrutter være begrenset. De to største feilkildene for våre gytebestandsmål er sannsynligvis knyttet til beregning av produktivt elveareal og beregning av gytebestand ut fra informasjon om fangst. Vi foreslår å styrke kunnskapen om disse i det videre arbeidet med utarbeidelse av gytebestandsmål. Når det tas høyde for de premissene som ligger til grunn for SR-modelleringen og annen metodikk som vi har brukt, mener vi at metoden utviklet i denne rapporten kan brukes til å gi forslag til gytebestandsmål for alle lakseførende vassdrag i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;226
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectbestand-rekrutteringnb_NO
dc.subjectungfisktetthetnb_NO
dc.subjectlakseproduserende arealnb_NO
dc.subjectfangststatistikknb_NO
dc.subjectfiskeforvaltningnb_NO
dc.subjectbiologisk referansepunktnb_NO
dc.subjectbevaringsgrensenb_NO
dc.subjectforvaltningsmålnb_NO
dc.subjectSalmo salarnb_NO
dc.subjectAtlantic salmonnb_NO
dc.subjectstock-recruitmentnb_NO
dc.subjectspawning populationnb_NO
dc.subjectjuvenile densitynb_NO
dc.subjectwetted areanb_NO
dc.subjectcatch statisticsnb_NO
dc.subjectfisheries managementnb_NO
dc.subjectbiological reference pointnb_NO
dc.subjectconservation limitnb_NO
dc.subjectmanagement targetnb_NO
dc.titleGytebestandsmål for laksebestander i Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holder© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelsenb_NO
dc.subject.nsiVDP::Zoologiske og botaniske fag: 480nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Zoology and botany: 480nb_NO
dc.source.pagenumber78 s.nb_NO
dc.identifier.cristin315040
dc.relation.projectDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
cristin.unitcode7511,0,0,0
cristin.unitnameNorsk institutt for naturforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record