Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.contributor.authorKarlsson, Sten
dc.coverage.spatialEnningdalselva, Østfoldnb_NO
dc.date.accessioned2016-08-08T11:09:42Z
dc.date.available2016-08-08T11:09:42Z
dc.date.issued2016-08-08
dc.identifier.isbn978-82-426-2945-6
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398132
dc.description.abstractLarsen, B.M. & Karlsson, S. 2016. Elvemusling i Enningdalselva, Østfold. Overvåking av musling-bestanden ved Holtet i 2015 - NINA Rapport 1283. 35 s. Enningdalselva er en av to kjente elvemuslingbestander i Østfold, og inngår i det nasjonale overvåkingsprosjektet for elvemusling i Norge som ett av 16 vassdrag. I forbindelse med undersø-kelser i vassdraget (1996, 2001 og 2008) ble det beskrevet det som kunne være to mulige del-populasjoner av elvemusling i Enningdalselva; en i den øvre delen ved Holtet og en nedenfor Mjølnerødfossen. Muslingene ved Holtet (mellom N. Bullaresjön og Kirkevatnet) skilte seg fra populasjonen som fantes i nedre del av vassdraget ved mindre totallengde (lavere tilvekst) og mindre skallvekt. Det ble antatt at de to populasjonene var genetisk forskjellige. Dette ble underbygget ved at populasjonene hadde forskjellig livssyklus med gytetidspunkt allerede i første halvdel av septem-ber ved Holtet, men ikke før i midten av oktober ved Berby. Muslingene så i tillegg ut til å ha ulik preferanse for laks og ørret som vertsfisk for muslinglarvene; «ørretmusling» i øvre del og «laksemusling» i nedre del av Enningdalselva. Det var en gjennomsnittlig tetthet på 1,85 individ pr. m² i vassdraget i 2008, og bestanden ble esti-mert til om lag 324.000 individ. Det var imidlertid store forskjeller innad i vassdraget, og 93 % av den estimerte bestanden ble funnet på strekningen fra utløpet av Rødsvatnet til Ørbekken. Det var en liten økning i antall muslinger sammenlignet med 2001, men denne økningen var begrenset til strekningen nedenfor Mjølnerødfossen. På strekningen mellom Kirkevatnet og N. Bullaresjön var det derimot vesentlig færre elvemusling i 2008 sammenlignet med 1996 og 2001. Det var en betydelig overdødelighet, og en stor andel tomme skall ble funnet i 2008. Dødeligheten var unormalt høy, og situasjonen ble beskrevet som kritisk for denne delen av bestanden. Forvaltningen følte et behov for å få en oppdatert statusbeskrivelse for bestanden av elvemusling ved Holtet i 2015, og avklare ved DNA-analyser om det var to genetisk forskjellige populasjoner av elvemusling i vassdraget. Resultatet fra overvåkingsundersøkelsen i 2015 bekreftet at antall elvemusling var ytterligere redusert ved Holtet siden 2008, og bare 27 levende individ ble påvist. I løpet av en 20-årsperiode var bestanden nå på det nærmeste borte. Den gradvise reduksjonen i antall musling, og en fortsatt nedgang i årene mellom 2008 og 2015, sannsynliggjorde at det hadde vært en overdødelighet som hadde pågått over flere år. Hva som hadde forårsaket denne langvarige og vedvarende overdødeligheten er fortsatt uklart. DNA-analyser avdekket store genetiske forskjeller mellom muslingene fra Holtet og Berby. Elvemuslingene fra Enningdalselva ved Berby hadde en genetisk karakteristikk som var lik den som er funnet for andre laksemusling-bestander i Norge, mens muslingene ved Holtet var lik den som er funnet for ørretmusling-bestander. Ett av individene som ble funnet ved Holtet hadde imidlertid en sannsynlighet tilnærmet lik null for å høre sammen med de andre individene fra Holtet, men isteden en tilsvarende høy sannsynlighet for genetisk å tilhøre individene fra Berby. Dette individet så dermed ut til å være en første generasjons immigrant fra Berby til Holtet. Det betyr at selv om de aller fleste muslingene ved Holtet ble klassifisert som ørretmuslinger, forekom det også laksemusling i materialet. Slik situasjonen var i 2015 er det kanskje bare ett tiltak som på kort sikt kan klare å ta vare på den siste rest av ørretmusling-bestanden og det genetiske materialet som denne representerer; innsamling av stammuslinger fra Holtet for overføring og oppbevaring (genbank) i kultiverings-anlegget for elvemusling på Austevoll utenfor Bergen. Parallelt med dette må det imidlertid ar-beides videre med å identifisere årsaken til dødeligheten hos elvemusling ved Holtet og et sterkere fokus på å styrke den lokale ørretbestanden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1283
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectEnningdalselva, Østfoldnb_NO
dc.subjectelvemuslingnb_NO
dc.subjectovervåkingnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.subjecttetthetnb_NO
dc.subjectlengdenb_NO
dc.subjectgenetikknb_NO
dc.subjectvertsfisk (laks og ørret)nb_NO
dc.subjectfreshwater pearl musselnb_NO
dc.subjectmonitoringnb_NO
dc.subjectdistributionnb_NO
dc.subjectdensitynb_NO
dc.subjectlengthnb_NO
dc.subjectgeneticsnb_NO
dc.subjecthost fish (Atlantic salmon and brown trout)nb_NO
dc.titleElvemusling i Enningdalselva, Østfold. Overvåking av musling-bestanden ved Holtet i 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber35 s.nb_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Østfoldnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • NINA Rapport/NINA Report [2048]
    NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.

Vis enkel innførsel