Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn Mejdell
dc.coverage.spatialOppland, Fallselvanb_NO
dc.date.accessioned2015-06-16T07:09:11Z
dc.date.accessioned2016-08-03T12:58:56Z
dc.date.available2015-06-16T07:09:11Z
dc.date.available2016-08-03T12:58:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLarsen, B.M. 2015. Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Fallselva, Oppland. - NINA Rapport 1166. 48 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2791-9
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2397709
dc.description.abstractLarsen, B.M. 2015. Problemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Fallselva, Oppland. - NINA Rapport 1166. 48 s. Elvemusling finnes i dag fra noen hundre meter ovenfor Linderuddammen til Lands Træsliperi ne-denfor fossen Felloppen, en strekning på ca. 3,5 km. I tillegg ble det funnet tomme skall på ytterligere én lokalitet høyere opp mot Trevatna. Det er generelt påvist svært få elvemuslinger på strekningen ovenfor Linderuddammen. Vannkraftreguleringen i Fallselva har gitt de største miljøendringene i vassdraget, og mengde vann samt endret vannføringsforløp har bidratt til en negativ utvikling for elvemuslingen. Det vannføringsreglemen-tet vi har i dag gjør det vanskeligere å få til effektive tiltak som er nødvendige for å sikre en god reetab-lering av musling. Det kan dessuten være vanskelig å identifisere hvilke andre faktorer som har hatt størst negativ betydning for elvemuslingbestanden i Fallselva. Foruten forandringer i hydrologisk re-gime på grunn av vassdragsregulering kan også følgende faktorer ha virket negativt inn: - Fysiske inngrep i og langs elveløpet (rørgate, sprenging og utretting av elveløpet) - Høy sediment-transport og igjenslamming av substratet - Høyt humusinnhold med høye verdier av jern (og aluminium) - Lav tetthet av ørretunger (mangel på vertsfisk for muslinglarvene) - Innføring av fremmede arter (gjedde) - Fangst og perlefiske I handlingsplanen for elvemusling i Norge er målet for arbeidet med forvaltning av elvemusling i et langsiktig perspektiv at den skal finnes i livskraftige populasjoner i hele Norge. Alle nåværende na-turlige populasjoner skal opprettholdes eller forbedres. For Fallselva vil det bety at forholdene må forbedres slik at rekrutteringen kan ta seg opp igjen, og bestanden kan øke i antall på lang sikt. Tiltak som kan være aktuelle for å gjenskape gode oppvekstsvilkår for elvemusling er bl.a.: - Styrke ørretbestanden i hele vassdraget, men spesielt nedenfor Linderuddammen - Restaurering av bunnsubstrat og habitatforbedrende tiltak i enkelte områder - Redusere mengden suspenderte partikler eller graden av uklarhet/grumsethet (turbiditet) in-kludert humuspartikler og jern - Forsterke muslingbestanden ved kunstig infeksjon av ørretunger og/eller oppdrett og utset-ting av unge muslinger fra kultiveringsanlegg - Blokkere grøfter og vannsig fra myr og humusrik mark og ikke lede dreneringsgrøfter direkte til vassdrag - Opprettholde brede kantsoner mot elveløpet - Ta større hensyn til elvemusling, og sette krav til konsekvensutredninger i saker som berører de delene av Fallselva som har elvemusling - Informasjon - god formidlingsstrategi og kommunikasjon med sentrale brukergrupper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1166
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1166.pdf
dc.subjectelvemuslingnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjecttiltaksplannb_NO
dc.subjectFallselvanb_NO
dc.subjectfreshwater pearl musselnb_NO
dc.subjectmanagement plannb_NO
dc.titleProblemkartlegging og tiltaksutredning for elvemusling i Fallselva, Opplandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-06-16T07:09:10Z
dc.source.pagenumber48 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1248412
dc.relation.projectVannområde Randsfjordennb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record