Show simple item record

dc.contributor.authorThomassen, Jørn
dc.contributor.authorHanssen, Frank Ole
dc.contributor.authorMay, Roelof Frans
dc.contributor.authorBevanger, Kjetil Modolv
dc.date.accessioned2014-12-05T09:16:50Z
dc.date.accessioned2016-08-03T12:57:41Z
dc.date.available2014-12-05T09:16:50Z
dc.date.available2016-08-03T12:57:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationThomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2012. OPTIPOL Least Cost Path dialog 2. Rapport fra dialogseminar 2 - kriterier og kriterieverdier i OPTIPOL-LCP versjon 1.0. – NINA Rapport 907. 43 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2511-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2397705
dc.description.abstractThomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2012. OPTIPOL Least Cost Path dialog 2. Rapport fra dialogseminar 2 - kriterier og kriterieverdier i OPTIPOL-LCP versjon 1.0. – NINA Rapport 907. 43 s. Norge står overfor store utfordringer og behov knyttet til oppgradering og utvidelser av strømnettet. Forsyningssikkerhet, mer fornybar kraftproduksjon, forbruksvekst og utjevning av regionale ubalanser og kraftpriser er sentralt i denne innsatsen. Statnett har alene estimert et investeringsbehov på 40-50 mrd. kroner i kommende tiårsperiode. En slik utbygging må skje på en skånsom måte som tar hensyn til natur, allmenne interesser og tredjeparter. Metodikk, verktøy og modeller som sikrer beste mulige beslutningsgrunnlag og tiltak er derfor kritisk i denne sammenhengen, der både kompleksitet og konsekvenser er økende. Arbeidet med å identifisere optimale traséer for nye kraftledninger er en utfordrende oppgave hvor det er mange formelle og uformelle interessenter som blir berørt. Bygging av kraftledninger er store naturinngrep og krever konsekvensutredning hvor ulike alternativer veies opp mot hverandre og hvor virkninger for samfunn og miljø skal analyseres og avveies mot teknologiske løsninger og økonomi. OPTIPOL-LCP er et verktøy og en modell for beregning av optimalt trasévalg, og vil være nyttig ved planlegging av nye kraftledningstraséer. Verktøykassen er basert på LCP-metodikk, spesielt tilpasset norske forhold og etablering av kraftledninger nasjonalt. Selve verktøyet er GIS-basert og OPTIPOL-LCP har et rammeverk med tema, deltema, kriterier og kriterieverdier, som må tilpasses til hver trasé ettersom forholdene varierer fra område til område. OPTIPOLLCP skal være brukertilpasset og er basert på økologiske, økonomiske, teknologiske og samfunnsmessige perspektiver. Utvalg, verdisetting og vekting av tema og deltema skal derfor forankres i fagmiljø, organisasjoner og andre interessenter. OPTIPOL-LCP er fortsatt under utvikling, og vi er nå inne i en dialogprosess sammen med ulike interessenter. En viktig grunntanke i OPTIPOL-LCP er at brukerne skal bidra i vurderingen av tema, deltema, kriterier og kriterieverdier. Med brukere menes her utbygger, forvaltning, fagmiljø, organisasjoner og berørte parter. Så langt i prosjektet har dette skjedd på to dialogseminarer. Det første dialogseminaret ble gjennomført 23.–24. april 2012, mens det andre ble avholdt som et dagsseminar 20. november 2012. Resultatene fra det første dialogseminaret (se Thomassen m.fl. 2012) dannet grunnlaget for seminar to. Listen over inviterte deltakere på dialogseminar 2 var basert på hvem som ble invitert til det første dialogseminaret i april 2012, supplert med enkelte andre sentrale brukere. Grunnet akutte forhold i reindrifta fikk vi avmelding fra tre representanter for næringa tett opp til seminaret. Dette var synd ettersom reindriftsnæringa er et sentralt tema i OPTIPOL-LCP. Vi vil imidlertid sende ut en nettbasert spørreundersøkelse omkring kriterier og kriterieverdier tidlig i 2013, og der vil også reindriftsnæringa få mulighet til å komme med sine synspunkter. Denne rapporten oppsummerer resultatene fra det andre dialogseminaret. Resultatene vil sendes ut på en kommentarrunde til deltakerne. Tilsammen vil resultatene fra dialogseminarene og spørreundersøkelsen gi oss grunnlag for neste versjon av OPTIPOL-LCP som skal presenteres for et bredt publikum på nyåret i 2014.nb_NO
dc.description.abstractThomassen, J., Hanssen, F., May, R. & Bevanger, K. 2012. OPTIPOL Least Cost Path dialogue 2. Report from the second dialogue workshop concerning criteria and criteria values in the OPTIPOL-LCP version 1.0. – NINA Report 907. 43 pp. Norway is facing huge challenges and needs related to refurbishment and upgrading of the national grid and transmission system. Security of supply, more intermittent energy production, increased energy consumption and imbalance in regional supply and energy pricing are central for these efforts. Statnett alone has estimated a need for re-investments between 40-50 billion NOK in the coming decennial. This development must be deployed in a sustainable manner with regards to environment, public interests, and stakeholders. In this context, development of methods, tools and models that ensure solid decision-making and optimal measures are critical in order to meet increasing complexity and consequences. Identifying and planning optimal routes for new high-voltage power lines is a challenging exercise with numerous formal and informal stakeholders involved. Construction of high-voltage power lines are serious encroachments and require environmental impact assessments where different alternatives are weighted and compared and where consequences for the society and the environment are analysed and balanced against technological solutions and economy. OPTIPOL-LCP is a GIS based toolbox for calculation of optimal routing between point A and B and will be a useful planning tool for new power lines. We have developed the OPTIPOL-LCP toolbox based on LCP methodology adjusted to Norwegian conditions and to the establishment of power lines. The tool is GIS- based and OPTIPOL-LCP is framed on specific themes, subthemes, criteria and criteria values, which have to be adapted to each power line since conditions vary from place to place. OPTIPOL-LCP shall be user adapted and based on ecological, economical, technological and societal perspectives. The selection, valuation and weighting of themes and sub-themes must be anchored in professional institutions, organizations and other interests and stakeholders. The OPTIPOL-LCP toolbox is still under development and we are now in a dialogue process with different stakeholders. The basic idea of OPTIPOL-LCP is that the users shall contribute in the assessment of themes, sub-themes, criteria and criteria values. Users include industry, management authorities, research communities, NGOs and other affected stakeholders. The two dialogue seminars have been important in the assessments. The list of invited participants to the second dialogue seminar were based on invited participants from seminar one, supplemented with other central stakeholders. Due to special and acute circumstances in the domestic reindeer husbandry, three participants unfortunately had to back out from the seminar. The reindeer husbandry is one of the central themes in OPTIPOL-LCP and we will try to capture their views through an online questionnaire early 2013. This report summarizes the results from the second dialogue workshop. The results (this report) will be distributed to all the invited users and stakeholders for comments. In addition, we will carry out an online questionnaire early 2013. All this will be the basis for the next version of OPTIPOL-LCP which will be presented to a broad audience early 2014.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;907
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/907.pdf
dc.subjectleast cost pathnb_NO
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectoptimal korridornb_NO
dc.subjecthøyspent kraftledningnb_NO
dc.subjectkriterieverdiernb_NO
dc.subjectGISnb_NO
dc.subjectOPTIPOLnb_NO
dc.subjectCEDRENnb_NO
dc.subjectoptimal korridornb_NO
dc.subjecthigh voltage power linesnb_NO
dc.subjectcriteria valuesnb_NO
dc.titleOPTIPOL least costpath dialog 2. Rapport fra dialogseminar 2 - kriterieverdier i OPTIPOL-LCP versjon 1.0nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-12-05T09:16:51Z
dc.source.pagenumber43 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1048035
dc.relation.projectCEDRENnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record