Show simple item record

dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorJohnsen, Bjørn Ove
dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.coverage.spatialDaleelvanb_NO
dc.date.accessioned2015-05-11T12:52:00Z
dc.date.accessioned2016-07-04T13:09:23Z
dc.date.available2015-05-11T12:52:00Z
dc.date.available2016-07-04T13:09:23Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBremset, G., Johnsen, B.O. og Bongard, T. 2008. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Resultater fra fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2003-2008. - NINA Rapport 396, 66 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-1961-7
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395535
dc.description.abstractBremset, G., Johnsen, B.O. og Bongard, T. 2008. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Resultater fra fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2003-2008. - NINA Rapport 396, 66 s. I perioden 2003-2008 ble det gjennomført fiskebiologiske undersøkelser i Daleelva med formål å bedre kunnskapen om bestandstilstanden hos laks og sjøaure. I prosjektet inngår i tillegg en evaluering med tanke på optimalisering av gjennomførte tiltak (etablering av 27 terskler, biotopjusteringer i seks sidebekker, årlig utsetting av 20 000 énsomrige merkete laksunger) samt tilrådinger om eventuelle nye kompensasjonstiltak. Fangsten av laks i Daleelva har økt fra et lavt nivå på 1970-tallet. Fangstøkningen etter årtusenskiftet skyldes trolig først og fremst et økt antall utsatt laks og rømt oppdrettslaks. Laksens gjennomsnittsvekt i sportsfiskefangstene i perioden 1970-2007 har vært økende. Dette har primært sammenheng med at andelen smålaks har avtatt i fangstene. Det er grunn til å tro at også dette fenomenet har en sammenheng med en økende andel rømt oppdrettslaks i fangstene. Sidebekker er viktige oppvekstområder for sjøaure, og bidrar med en betydelig andel av smoltproduksjonen. Fangsten av sjøaure har avtatt siden første del av 1970-tallet, og var svært lav også i perioden 2003-2007. Man har sett en liknende utvikling i andre sjøaurebestander i Sognefjorden. Dette tilsier at det er én eller flere bestandsreduserende faktorer som påvirker sjøauren i sjøfasen. Ungfiskundersøkelser i perioden etter 1990 tyder på sviktende rekruttering hos både laks og aure i flere av de undersøkte årene. Mens ungfisk av aure har vært forholdsvis jevnt fordelt både i hovedstreng og sidebekker, er ungfisk av laks i hovedsak konsentrert til nedre og midtre deler av hovedstrengen. Enkelte årsklasser av laks er betydelig sterkere enn andre. Laks som ble klekket i 2001 har tilhørt en slik spesielt sterk årsklasse, og har dominert både ungfiskbestandene og kohortene av voksen laks i påfølgende år. Laks klekket i 2004 synes også å være en spesielt sterk årsklasse, noe som trolig har gitt gode smoltutganger både i 2007 og 2008. Effekter av forsuring kan trolig forklare mye av rekrutteringssvikten hos laks i Daleelva. Tidligere vannanalyser og undersøkelser av gjellevev hos laksunger våren 2008 viser kraftig forsuringspåvirkning på ungfisk. Ytterligere kalkingstiltak kan derfor være påkrevd for å redusere negative effekter på fisk og bunndyr. Gyteforholdene i øvre halvdel av vassdraget opp mot kraftstasjon K2 er begrenset, og fisketettheten i dette området er lavt. Med basis i gytebestandsmål og nåværende produksjon anbefales det å sette ut 8 000 ungfisk i dette området. Utsetting av laksunger bør unngås i nedre halvdel av vassdraget, der den naturlige produksjonen vurderes å være tilstrekkelig. Bunndyrundersøkelser i perioden 2003-2005 viste få forsuringssensitive arter. Tilsvarende viste hyppige undersøkelser i perioden 2006-2007 at det var svært lave tettheter av bunndyr i Daleelva. De lave tetthetene skyldes trolig en kombinasjon av forsuring og store flommer. Manglende merking av settefisk i 2007 og utlegging av umerket lakserogn i øvre deler av elva har ført til metodiske problemer. Det er viktig for det pågående undersøkelsesprogrammet å kunne skille sikkert mellom naturlig produsert og anleggsprodusert fisk, noe som forutsetter finnemerking av settefisk og kjemisk merking av rogn som eventuelt legges ut i vassdraget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;396
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2009/396.pdf
dc.subjectNINA Rapportnb_NO
dc.subjectDaleelvanb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøaurenb_NO
dc.subjectvannkraftutbyggingnb_NO
dc.subjectforsuringnb_NO
dc.subjectproduksjonnb_NO
dc.subjecttiltaknb_NO
dc.subjectatlantic salmonnb_NO
dc.subjectsea troutnb_NO
dc.subjecthydro power developmentnb_NO
dc.subjectacidificationnb_NO
dc.subjectproductionnb_NO
dc.subjectmitigating measuresnb_NO
dc.titleBestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Resultater fra fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2003-2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-05-11T12:52:00Z
dc.source.pagenumber66 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1241343
dc.relation.projectStatkraft Energi ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record