Show simple item record

dc.contributor.authorBremset, Gunnbjørn
dc.contributor.authorRobertsen, Grethe
dc.contributor.authorBongard, Terje
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorAronsen, Tonje
dc.contributor.authorJensås, Jan Gunnar
dc.contributor.authorSolem, Øyvind
dc.contributor.authorUlvund, Tore Rødseth
dc.date.accessioned2015-08-20T07:13:40Z
dc.date.accessioned2016-04-11T08:41:18Z
dc.date.available2015-08-20T07:13:40Z
dc.date.available2016-04-11T08:41:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBremset, G, Robertsen, G., Bongard, T., Berg, M., Aronsen, T., Jensås, J.G., Solem, Ø. & Ulvund, T.R. 2015. Reguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014. - NINA Rapport 1119, 49 sider.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2741-4
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384923
dc.description.abstractI perioden 2012-2014 ble det gjennomført undersøkelser av bunndyr, ungfisk og gytefisk i nedre deler av Ålvundvassdraget, for å få en status for situasjonen i reguleringspåvirkete deler av vassdraget. Bunndyrundersøkelser ble gjennomført på fem tidspunkt i perioden 2012-2012, ungfiskundersøkelser ble gjennomført i august 2012 og august 2013, og gyte-fiskundersøkelser ble gjennomført i oktober 2012 og oktober 2013. Som en referanse til undersøkelsene i de regulerte vassdragsområdene ble det gjennomført bunndyrundersø-kelser og ungfiskundersøkelser i den uregulerte sideelva Ålvåa. Det ble i tillegg gjennomført bunndyrundersøkelser i Ålvunda oppstrøms reguleringspåvirket område. Artsmangfoldet hos bunndyr viste en nedadgående tendens fra de upåvirkete delene i Ål-vunda og Ålvåa til de reguleringspåvirkete områdene i Ålvunda. Forholdene er imidlertid tilfredsstillende på alle de undersøkte lokalitetene sett i forhold til inngrepets størrelse. Nord-vestlandet har fra naturens side et lavt artsmangfold, og er derfor spesielt sårbar for negative påvirkninger. En vanlig brukt indeks for bunndyrsamfunn (ASPT) viste god eller svært god økologisk tilstand for alle bunnprøvene. Forekomstene av bunndyr i påvirkete områder av vassdraget var imidlertid noe lavere enn det som forventes på en lokalitet på Nordvestlandet. Det er sannsynlig at sideelva Ålvåa er påvirket av landbruksavrenning. Det ble påvist fire ferskvannslevende arter av fisk i de nedre delene av Ålvunda og Ålvåa; laks, aure, ål og skrubbe. Alle disse artene har regelmessig vandring mellom ferskvann og saltvann. Laks og sjøaure har gyting og oppvekst i ferskvann og har næringsvandring til saltvann. Skrubbe og ål har gyting i saltvann og næringsvandring til ferskvann. I tillegg til de fire vandrende artene ble det i flopåvirket del av Ålvunda påvist to arter av kutling, som er saltvannslevende arter som tåler brakkvann. Ut fra store fangster av unge skrubber er Ål-vundvassdraget et viktig oppvekstområde for den lokale skrubbebestanden i Ålvundfjorden. Basert på de fiskebiologiske undersøkelsene i 2012 og 2013 har det i senere år vært en viss tallmessig overvekt av laks i de sjøvandrende bestandene av laksefisk i Ålvundvassdraget. Under gytefisktellinger i Ålvunda høsten 2012 ble det observert 16 lakser og 12 sjøaurer, mens det høsten 2013 ble observert 19 lakser og 54 sjøaurer. Gytefiskundersøkelsene tyder på at det er store årlige variasjoner i artssammensetningen i gytebestandene. Rogndepo-neringen hos laks har trolig vært større enn hos sjøaure, noe som delvis skyldes betydelige forskjeller i kroppsstørrelse hos hunnfisk av de to artene. Etter kraftverksutbygging synes utløpskanalen fra kraftverket å være det viktigste gyteområdet for laksebestanden i vass-draget. En samlet vurdering tilsier at Ålvåa er det viktigste gyteområdet for sjøaure, men det er ikke gjennomført gytefisktellinger i sideelva som kan underbygge denne vurderingen. Ål-våa har trolig fått en økt relativt betydning etter utbyggingene siden denne sideelva ikke er direkte berørt av inngrep. Ålvunda, Ålvåa, Møre og Romsdal, Sunndal kommune, bunndyr, laks, sjøaure, vassdragsregulering, tilstandsundersøkelse, reguleringsundersøkelsenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for naturforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA Rapport;1119
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1119.pdf
dc.subjectÅlvundanb_NO
dc.subjectÅlvåanb_NO
dc.subjectSunndal kommunenb_NO
dc.subjectMøre og Romsdalnb_NO
dc.subjectbunndyrnb_NO
dc.subjectlaksnb_NO
dc.subjectsjøaurenb_NO
dc.subjectvassdragsreguleringnb_NO
dc.subjecttilstandsundersøkelsenb_NO
dc.subjectreguleringsundersøkelsenb_NO
dc.titleReguleringsundersøkelser i Ålvunda. Samlerapport fra undersøkelser i 2012-2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-08-20T07:13:40Z
dc.source.pagenumber49 s.nb_NO
dc.identifier.cristin1258946
dc.relation.projectNordmøre Energiverk ASnb_NO
dc.description.localcode© Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record