Show simple item record

dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorTovmo, Mari
dc.date.accessioned2015-10-08T11:41:15Z
dc.date.accessioned2015-10-27T13:47:50Z
dc.date.available2015-10-08T11:41:15Z
dc.date.available2015-10-27T13:47:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBrøseth, H. & Tovmo, M. 2012. Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2012. - NINA Rapport, 859. 23 s.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-426-2454-3
dc.identifier.issn1504-3312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358178
dc.description.abstractDet nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr overvåker i dag bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Norge bl.a. gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper før jakt ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner og døde unger). Overvåking av gaupe i Norge er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til Statens naturoppsyn (SNO), hvor rovviltansvarlige i SNO foretar feltkontroller. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på forflytningsavstander og størrelser på leveområder til radiomerkede gauper i Skandinavia. I denne rapporten presenterer vi en oversikt over antall familiegrupper og bestandsstørrelse for gaupe i Norge før jakt i 2012. Overvåkingsresultatene i 2012 vurderes opp i mot tilsvarende bestandsdata for gaupe i perioden 1996–2011. I 2012 er det estimert 65–69 familiegrupper på landsbasis, som tilsvarer en bestand på 384– 408 dyr i Norge. Dette er bestandsstørrelsen før kvotejakta i 2012 og før reproduksjonssesongen. For tredje år på rad er det nå registrert en nedgang i antall familiegrupper av gaupe på landsbasis. Reduksjonen i antall familiegrupper før jakt er i størrelsesorden 7 % sammenlignet med fjoråret i Norge. Det nasjonale bestandsmålet fastsatt av Stortinget i 2004 på 65 årlige ynglinger av gaupe er nådd i inneværende sesong med totalt 69 påviste familiegrupper før jakt i 2012. Gaupebestanden ligger nå omkring 6 % over det nasjonale bestandsmålet. Den største nedgangen ser vi i region 5 (Hedmark) og region 6 (Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag) hvor det er påvist hhv. 4,5 og 4 færre familiegrupper før jakta i 2012 sammenlignet med før jakta i 2011. Region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) er den regionen som i 2012 ligger høyest over det regionale bestandsmålet. Med unntak av region 5 (Hedmark) og region 7 (Nordland) ligger alle forvaltningsregionene med vedtatte bestandsmål på eller over målet når man beregner gjennomsnittlig antall familiegrupper siste tre år. Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det nå utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid. Basert på antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr (≥ 1 år) og bruk av prognosemodellen, er det beregnet at det vil være omkring 70 (75 % CI = 60–82) familiegrupper før jakt på landsbasis i 2013. Dette tyder på at antall familiegrupper før jakt til neste år vil ligge på nivå med det man hadde før jakt i år.nb_NO
dc.description.abstractThe national monitoring program for large carnivores monitors the Norwegian lynx population primarily through the survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). Each year the program estimates the number of family groups that are present based on confirmed observations of family groups (t racks in snow, observations and dead kittens). The survey of tracks is mainly done by local people on snow, but all observed groups are reported to the State Nature Inspectorate (SNO) for confirmation. The number of family groups is estimated using a set of distance rules that are derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia. In this report we present results for Norway in the winter of 2011–2012, before the annual hunt began. Population development is based on annual results since 1996. In 2012 there are estimated 65–69 family groups, which correspond to a total population size of 384–408 lynx in Norway. This is the estimate of population size prior to the hunting- and reproductive season in 2012. On a national level there is, for the third year in a row, a decrease in the number of family groups reported prior to the hunting season. There is a 7 % decrease in the number of family groups compared to previous year in Norway. The management goal of 65 family groups set by the parliament in 2004 has been reached, with a total of 69 family groups prior to hunting in 2012. The population is now 6 % above the management goal. The decrease is highest in region 5 (Hedmark) and region 6 (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag and Nord-Trøndelag), with a decrease of 4,5 and 4 family groups respectively. Region 2 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud and Vestfold) is highest above the regional management goal. All management regions have achieved their region al management goal, except region 5 (Hedmark) and region 7 (Nordland). Based on a prognosis model we predict a more or less stable population from 69 family groups this year to 70 family groups (75 % CI = 60–82) before hunting starts in 2013.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport;859
dc.subjectGaupenb_NO
dc.subjectLynxnb_NO
dc.subjectAntall familiegruppernb_NO
dc.subjectBestandsutviklingnb_NO
dc.subjectNasjonalt overvåkingsprogramnb_NO
dc.titleAntall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-10-08T11:41:15Z
dc.source.pagenumber23 s.nb_NO
dc.identifier.cristin926864
dc.description.localcodeNorsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record