• Reinheimen. Nyregistreringar av fangstminne 2010-2011 

      Hole, Runar; Jordhøy, Per (NINA Rapport;784, Research report, 2012)
      Hole, R. og Jordhøy, P. 2012. Reinheimen - Nyregistreringar av fangstminne 2010-2011. NINA-rapport 784. 27 s. + vedlegg. Dette prosjektet har teke sikte på å få samla inn supplerande fangstminnedata i Reinheimen nasjonalpark ...