Now showing items 1365-1384 of 1739

  • Sjøfugl utenfor Vest-Finnmark - Variasjon i rom og tid 

   Systad, Geir Helge (NINA Rapport;386, Research report, 2008)
   Systad, Geir 2008. Sjøfugl utenfor Vest-Finnmark - Variasjon i rom og tid. NINA Rapport 386. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2005 i oppdrag av Hammerfest og Hasvik kommuner å kartlegge sjøfugl i nevnte ...
  • Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske 

   Fangel, Kirstin; Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;406, Research report, 2009)
   Fangel, K., Andersen, O., og Aas, Ø. 2008. Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske - NINA Rapport 406. 56 s + vedlegg. Vinteren ...
  • Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem 

   Fiske, Peder; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt (NINA Rapport;1026, Research report, 2014-03)
   Prosjektets formål har vært å undersøke hvilke laksebestander som kan være egnet for overvåking av sjøoverlevelse og foreslå lokaliteter for et nasjonalt overvåkingssystem. Forslaget som er utarbeidet omfatter både ...
  • Sjørøya i Linnévassdraget. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond 

   Svenning, Martin-A.; Bergane, Vegard Årthun; Borgstrøm, Reidar (NINA Rapport;1825, Research report, 2020)
   Svenning, M.-A., Bergane V.Å. & Borgstrøm, R. 2020. Sjørøya i Linnévassdraget. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. NINA Rapport 1825. Norsk institutt for naturforskning. Røye er den eneste ferskvannsfisk som lever ...
  • Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning? 

   Svenning, Martin; Falkegård, Morten; Hanssen, Øyvind Kanstad (NINA rapport;780, Research report, 2012)
   Svenning, M-A., Falkegård, M. & Hanssen, Ø.K. 2012. Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning? - NINA Rapport 780. 61 s Sjørøye har kun utbredelse fra Bindal og nordover, og det finnes om lag 100 vassdrag i landsdelen ...
  • Sjørøye – økologisk og/eller genetisk segregering? 

   Svenning, Martin; Præbel, Kim; Kanstad Hanssen, Øyvind; Falkegård, Morten (NINA Rapport;957, Research report, 2013-04)
   Nedgang i fangstene av sjørøye har ført til behov for regulering av fisket, og i revideringen av elveforskriftene for fisket etter anadrom fisk de siste årene har det vært iverksatt innstramminger i fisket etter etter ...
  • Sjøørretovervåking i bekker langs Skagerrakkysten, Situasjonen 2004 

   Jonsson, Bror; Jonsson, Nina (NINA Rapport;24, Research report, 2005)
   Jonsson, B. og Jonsson, N. 2005. Sjøørretovervåkning i bekker langs Skagerrakkysten: Situasjonen i 2004. - NINA Rapport 24. 14 s.
  • Skadeskyting av rovvilt. Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering 

   Stokke, Sigbjørn; Arnemo, Jon Martin; Söderberg, Arne; Kraabøl, Morten (NINA rapport;838, Research report, 2012)
   Stokke, S., Arnemo, J. M., Söderberg, A. & Kraabøl, M. Skadeskyting av rovvilt – Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering. – NINA Rapport 838. 48 s. Det siste tiåret har det vært en økning i uttak av rovdyr. ...
  • Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Simoa, Norge 

   Dunca, Elena; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;912, Research report, 2012)
   Dunca, E. & Larsen, B. M. 2012. Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Simoa, Norge – NINA Rapport 912. 29 s. Målet med denna studie var att undersöka om ändringar i vattenmiljön påverkar flodpärlmuss-lan ...
  • Skandlynx : framdriftsrapport fra det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe 2008-2009 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Andrén, Henrik; Linnell, John D.C.; Persson, Jens; Flagstad, Øystein; Nilsen, Erlend Birkeland; Arnemo, Jon Martin; Sköld, Kent; Segerström, Peter; Samelius, Gustaf; Rauset, Geir Rune; Danell, Anna; Liberg, Olof (NINA Rapport;513, Research report, 2009)
   Odden, J., Mattisson, J., Andren, H., Linnell, J.D.C., Persson, J., Flagstad, Ø., Nilsen, E.B., Arnemo, J.M., Sköld, K., Segerström, P., Samelius, G., Rauset, G.R., Danell, A. & Liberg, O. 2009. Skandlynx : framdriftsrapport ...
  • Skillnader i skaltillväxt hos flodpärlmusslor från reglerade och icke-reglerade vattendrag i Norge 

   Dunca, Elena; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;795, Research report, 2012)
   Dunca, E. & Larsen, B.M. 2012. Skillnader i skaltillväxt hos flodpärlmusslor från reglerade och icke-reglerade vattendrag i Norge. – NINA Rapport 795. 63 s. Med hjälp av åldersbestämning och skaltillväxtanalyser av ...
  • Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget 

   Forseth, Torbjørn; Kvingedal, Eli; Gabrielsen, Sven-Erik (NINA Rapport;983, Research report, 2013)
   Forseth, T., Kvingedal, E. & Gabrielsen, S.E. 2013. Skisse for reetableringsstrategi for laks i Kragerøvassdraget - NINA Rapport 983. 19 s. I denne rapporten presenteres en skisse for reetableringsstrategi for laks i ...
  • Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;1504, Research report, 2018)
   Brandrud, T.E., Bendiksen, E. & Myklebost, H. 2018. Skjøtselsplan for Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa. NINA Rapport 1504. Norsk institutt for naturforskning. Det er utarbeidet et naturfaglig forslag til skjøtselsplan ...
  • Skjøtselsplan med bevaringsmål for verneområdene på Løkeneshalvøya, Asker kommune, Akershus 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil (NINA Rapport;946, Research report, 2013)
   Brandrud, T. E. & Bendiksen, E. 2013. Skjøtselsplan med bevaringsmål for verneområdene på Løkeneshalvøya, Asker kommune, Akershus. - NINA Rapport 946. 67 s. Skjøtselsplanen gjelder for de tre verneområdene Løkeneshalvøya ...
  • Skogregistreringer på utvalgte eiendommer i 12 fylker under ordningen med "frivillig vern" i 2006 og 2007 

   Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Gaarder, Geir; Heggland, Arne; Hofton, Tom Hellik; Klepsland, Jon T.; Larsen, Bjørn Harald; Reiso, Sigve; Røsok, Øystein (NINA Rapport;354, Research report, 2008)
   Blindheim, T. (red.), Abel, K., Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Gaarder, G., Heggland, A., Hofton, T.H., Klepsland, J.T., Larsen, B. H., Reiso, S. & Røsok, Ø. 2008. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer i 12 fylker under ...
  • Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med ”frivillig vern” i 2004. Delprosjektene Aust-Agder og Østlandet 

   Brandrud, Tor Erik; Bendiksen, Egil; Framstad, Erik; Abel, Kim; Hofton, Tom Hellik; Reiso, Sigve (NINA Rapport;45, Research report, 2005)
   Heggland, A. (red.), Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Framstad, E., Abel, K., Hofton, T.H. og Reiso, S. 2005. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningenmed "frivillig vern" i 2004: Delprosjektene Aust-Agder ...
  • Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ordningen med ”frivillig vern” i Øst-Norge og Midt-Norge 2005 

   Abel, Kim; Bendiksen, Egil; Blindheim, Terje; Brandrud, Tor Erik; Hassel, Kristian; Heggland, Arne; Hofton, Tom Hellik; Klepsland, Jon T.; Reiso, Sigve; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;152, Research report, 2006)
   Framstad, E. (red), Abel, K., Bendiksen, E., Blindheim, T., Brandrud, T.E., Hassel, K., Heggland, A., Hofton, T.H., Klepsland, J.T., Reiso, S. & Sverdrup-Thygeson, A. 2006. Skogregistreringer på utvalgte eiendommer under ...
  • Sluttrapport og evaluering av oppleieprosjektet i Trondheimsfjorden (korrigert versjon av NINA rapport 546) 

   Fiske, Peder; Baardsen, Sjur; Stensland, Stian; Hvidsten, Nils Arne; Aas, Øystein (NINA Rapport;854, Research report, 2012)
   Fiske, P., Baardsen, S., Stensland, S., Hvidsten, N.A. og Aas, Ø. 2012. Sluttrapport og evaluering av oppleieordningen i Trondheimsfjorden. (Korrigert versjon av NINA Rapport 546) - NINA Rapport 854. 70 s. Elvene som ...
  • Småblanken i Namsenvassdraget - faglig grunnlag for handlingsplan 

   Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Kjetil; Norum, Ine Cecilie Jordalen; Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Laila M. (NINA rapport;660, Research report, 2011)
   Thorstad, E.B., Berg, O.K., Hesthagen, T., Hindar, K., Norum, I.C.J., Sandlund, O.T. & Saksgård, L. 2011. Småblanken i Namsenvassdraget - faglig grunnlag for handlingsplan. NINA Rapport 660. 33 s. Denne rapporten om ...
  • Småkraftverk i Erstadelva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner 

   Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Skjerping, Nina (NINA Rapport;185, Research report, 2005)
   Hagen, D., Erikstad, L. og Skjerping, N. 2005. Småkraftverk i Erstadelva, Sunndal kommune. Konsekvenser for naturtyper, landskap og kulturminner. NINA Rapport 185, 18 s. Utbygging av småkraftverk vurderes i Erstadelva, ...