Now showing items 1356-1375 of 1739

  • Signalkreps og krepsepest i Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, Hemne kommune. Kartlegging, vurdering av spredningsrisiko og forslag til tiltak 

   Johnsen, Stein Ivar; Strand, David; Hansen, Martin; Biering, Eirik; Vrålstad, Trude (NINA rapport;753, Research report, 2011)
   Johnsen, S.I., Strand, D., Hansen, M., Biering, E. & Vrålstad, T. 2011. Signalkreps og krepsepest i Skittenholvatnet og Oppsalvatnet, Hemne kommune - Kartlegging, vurdering av spredningsrisiko og forslag til tiltak. - NINA ...
  • Silvopastures in Central America. PACA – Final report 

   Rusch, Graciela; Pezo, Danilo; Aguilar-Støen, Mariel; Skarpe, Christina; Ibrahim, Mohammad (NINA Rapport;570, Research report, 2010)
   Rusch, G. M., Pezo, D., Aguilar-Støen, M., Skarpe, C. & Ibrahim, M. 2010. Silvopastures in Central America: PACA – Final report. – NINA Report 570. 50 pp. Silvopastoralism constitutes the predominant feature of the livestock ...
  • Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA 

   Fauchald, Per; Brude, Odd Willy (NINA Rapport;15, Research report, 2005)
   Fauchald, P. & Brude O. W. Simulering av fordelingsmønsteret til sjøfugl som en komponent i MIRA. – NINA Rapport 15. 36 pp. For å vurdere risiko forbundet med akutte oljesøl knyttet til sin aktivitet på norsk sokkel, bruker ...
  • Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009- 2018 Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak. Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak 

   Ugedal, Ola; Pulg, Ulrich; Skoglund, Helge; Charmasson, Julie; Espedal, Espen O.; Jensås, Jan Gunnar; Stranzl, Stefan; Harby, Atle; Forseth, Torbjørn (NINA Rapport;1716, Research report, 2019)
   Ugedal, O., Pulg, U., Skoglund, H., Charmasson, J., Espedal, E.O, Jensås, J.G., Stranzl, S., Harby, A. & Forseth, T. 2019. Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009-2018. Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak. NINA ...
  • Sjøfugl i åpent hav. Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder 

   Fauchald, Per (NINA rapport;786, Research report, 2011)
   Fauchald P. 2011. Sjøfugl i åpent hav. Utbredelsen av sjøfugl i norske og tilgrensende havområder. – NINA Rapport 786. 33 s. Denne rapporten oppsummerer åpent hav arbeidet i SEAPOP fra 2005 til 2011. Datagrunnlag og ...
  • Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder ogperioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave) 

   Fauchald, Per; Erikstad, Kjell Einar; Reiertsen, Tone Kristin (NINA Rapport;1616b, Research report, 2019)
   Fauchald, P., Erikstad, K. E. & Reiersten, T. K. 2019. Sjøfugl i Barentshavet - vurderinger av sårbare arter, bestander, områder og perioder basert på nyeste kunnskap (revidert utgave). NINA Rapport 1616b. Norsk institutt ...
  • Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard 

   Fauchald, Per; Barrett, Robert; Bustnes, Jan Ove; Erikstad, Kjell E; Nøttestad, Leif; Skern-Mauritzen, Mette; Vikebø, Frode Bendiksen (NINA Rapport;1161, Research report, 2015)
   Fauchald, P., Barrett, R. T., Bustnes, J. O., Erikstad, K. E., Nøttestad, L., Skern-Mauritzen, M., Vikebø, F. B. 2015. Sjøfugl og marine økosystemer. Status for sjøfugl og sjøfuglenes næringsgrunnlag i Norge og på Svalbard. ...
  • Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy 

   Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;429, Research report, 2008)
   Jacobsen, K.-O. 2008. Sjøfugl og menneskelig ferdsel på Flatøya, Bjarkøy - NINA Rapport 429. 20 s. Deler av Flatøya i Bjarkøy kommune er med i Flatøya landskapsvernområde. I forbindelse med at Fylkesmannen i Troms høsten ...
  • Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter 

   Lorentsen, Svein Håkon (NINA Rapport;629, Research report, 2010)
   Lorentsen, S.-H. 2010. Sjøfugl og MV Full City-forliset, ett år etter. – NINA Rapport 629. 23 s. Etter forliset av MV Full City ved Langesund, Telemark den 31. juli 2009, lakk det store mengder olje ut i sjøen og mange ...
  • Sjøfugl utenfor Vest-Finnmark - Variasjon i rom og tid 

   Systad, Geir Helge (NINA Rapport;386, Research report, 2008)
   Systad, Geir 2008. Sjøfugl utenfor Vest-Finnmark - Variasjon i rom og tid. NINA Rapport 386. Norsk institutt for naturforskning. NINA fikk i 2005 i oppdrag av Hammerfest og Hasvik kommuner å kartlegge sjøfugl i nevnte ...
  • Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske 

   Fangel, Kirstin; Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;406, Research report, 2009)
   Fangel, K., Andersen, O., og Aas, Ø. 2008. Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fiske - NINA Rapport 406. 56 s + vedlegg. Vinteren ...
  • Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem 

   Fiske, Peder; Kvingedal, Eli; Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt (NINA Rapport;1026, Research report, 2014-03)
   Prosjektets formål har vært å undersøke hvilke laksebestander som kan være egnet for overvåking av sjøoverlevelse og foreslå lokaliteter for et nasjonalt overvåkingssystem. Forslaget som er utarbeidet omfatter både ...
  • Sjørøya i Linnévassdraget. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond 

   Svenning, Martin-A.; Bergane, Vegard Årthun; Borgstrøm, Reidar (NINA Rapport;1825, Research report, 2020)
   Svenning, M.-A., Bergane V.Å. & Borgstrøm, R. 2020. Sjørøya i Linnévassdraget. Sluttrapport til Svalbards miljøvernfond. NINA Rapport 1825. Norsk institutt for naturforskning. Røye er den eneste ferskvannsfisk som lever ...
  • Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning? 

   Svenning, Martin; Falkegård, Morten; Hanssen, Øyvind Kanstad (NINA rapport;780, Research report, 2012)
   Svenning, M-A., Falkegård, M. & Hanssen, Ø.K. 2012. Sjørøya i Nord-Norge - en fallende dronning? - NINA Rapport 780. 61 s Sjørøye har kun utbredelse fra Bindal og nordover, og det finnes om lag 100 vassdrag i landsdelen ...
  • Sjørøye – økologisk og/eller genetisk segregering? 

   Svenning, Martin; Præbel, Kim; Kanstad Hanssen, Øyvind; Falkegård, Morten (NINA Rapport;957, Research report, 2013-04)
   Nedgang i fangstene av sjørøye har ført til behov for regulering av fisket, og i revideringen av elveforskriftene for fisket etter anadrom fisk de siste årene har det vært iverksatt innstramminger i fisket etter etter ...
  • Sjøørretovervåking i bekker langs Skagerrakkysten, Situasjonen 2004 

   Jonsson, Bror; Jonsson, Nina (NINA Rapport;24, Research report, 2005)
   Jonsson, B. og Jonsson, N. 2005. Sjøørretovervåkning i bekker langs Skagerrakkysten: Situasjonen i 2004. - NINA Rapport 24. 14 s.
  • Skadeskyting av rovvilt. Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering 

   Stokke, Sigbjørn; Arnemo, Jon Martin; Söderberg, Arne; Kraabøl, Morten (NINA rapport;838, Research report, 2012)
   Stokke, S., Arnemo, J. M., Söderberg, A. & Kraabøl, M. Skadeskyting av rovvilt – Begrepsforståelse, kunnskapsstatus og kvantifisering. – NINA Rapport 838. 48 s. Det siste tiåret har det vært en økning i uttak av rovdyr. ...
  • Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Simoa, Norge 

   Dunca, Elena; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;912, Research report, 2012)
   Dunca, E. & Larsen, B. M. 2012. Skaltillväxt och kemiska analyser av flodpärlmusslor från Simoa, Norge – NINA Rapport 912. 29 s. Målet med denna studie var att undersöka om ändringar i vattenmiljön påverkar flodpärlmuss-lan ...
  • Skandlynx : framdriftsrapport fra det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe 2008-2009 

   Odden, John; Mattisson, Jenny; Andrén, Henrik; Linnell, John D.C.; Persson, Jens; Flagstad, Øystein; Nilsen, Erlend Birkeland; Arnemo, Jon Martin; Sköld, Kent; Segerström, Peter; Samelius, Gustaf; Rauset, Geir Rune; Danell, Anna; Liberg, Olof (NINA Rapport;513, Research report, 2009)
   Odden, J., Mattisson, J., Andren, H., Linnell, J.D.C., Persson, J., Flagstad, Ø., Nilsen, E.B., Arnemo, J.M., Sköld, K., Segerström, P., Samelius, G., Rauset, G.R., Danell, A. & Liberg, O. 2009. Skandlynx : framdriftsrapport ...
  • Skillnader i skaltillväxt hos flodpärlmusslor från reglerade och icke-reglerade vattendrag i Norge 

   Dunca, Elena; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA rapport;795, Research report, 2012)
   Dunca, E. & Larsen, B.M. 2012. Skillnader i skaltillväxt hos flodpärlmusslor från reglerade och icke-reglerade vattendrag i Norge. – NINA Rapport 795. 63 s. Med hjälp av åldersbestämning och skaltillväxtanalyser av ...