• Manual for entering data to the nature index database. Version 2.1 

   Pedersen, Bård; Kvaløy, Pål (NINA Rapport;1139, Research report, 2015)
   Pedersen, B. and Kvaløy, P. 2015. Manual for entering data to the nature index database. Version 2.0 – NINA Report 1139. 52 pp. This manual guides the user in how to enter, edit and update data and other information about ...
  • Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning. Applications to urban ecosystem accounting for Oslo 

   Hanssen, Frank; Barton, David N.; Nowell, Megan; Cimburova, Zofie (NINA Rapport;1677, Research report, 2019)
   Hanssen, F., D.N. Barton, M. Nowell, Z. Cimburova 2019. Mapping urban tree canopy cover using airborne laser scanning – applications to urban ecosystem accounting for Oslo. NINA Report 1677. Norwegian Institute for Nature ...
  • Marin fauna i Gaulosen – Trondheimsfjorden. Et foreslått marint verneområde 

   Järnegren, Johanna; Forsgren, Elisabet; Sneli, Jon-Arne (NINA Rapport;1097, Research report, 2014)
   På oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er foreliggende undersøkelse gjennomført av NINA og NTNU for å gi mer informasjon om den marine faunaen i Gaulosen i forbindelse med beslutning om nye marine verneområder i Norge. ...
  • Markbulia - Einunna. Verknad på villrein ved endring i regulering av inntaksdam 

   Jordhøy, Per (NINA Rapport;302, Research report, 2007)
   Jordhøy, Per. 2007. Markbulia – Einunna. Verknad på villrein ved endring i regulering av inntaksdam. - NINA Rapport 302. 47 s. Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Østerdalen kraftproduksjon har planar om å ...
  • Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. 

   Framstad, Erik (NINA Rapport;1692, Research report, 2019)
   Framstad, E. (red.) 2019. Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport 1692. Norsk institutt for naturforskning. Program for terrestrisk ...
  • Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune. Konskvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Bjerke, Jarle W. (NINA Rapport;32, Research report, 2005)
   Jacobsen, K.-O. & Bjerke, J. W. 2005. Masseuttak i Jordfallet, Alta kommune – Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 32. 28 pp + vedlegg. Det planlegges en utvidelse av masseuttaket Jordfallet i Alta, og ...
  • Materials and methods appendix for valuation of ecosystem services of green infrastructure in Oslo 

   Barton, David Nicholas; Vågnes Traaholt, Nora; Blumentrath, Stefan (NINA Rapport;1115, Research report, 2015)
   The material in this report constitutes a Methods and Materials appendix for two reports dis-seminating the results to a wider audience in English and Norwegian. We recommend that readers start with one of the cited reports ...
  • Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport 

   Solberg, Erling J.; Rolandsen, Christer M.; Heim, Morten (NINA Rapport;1395, Research report, 2018)
   Solberg, E.J., Rolandsen, C.M. & Heim, M. 2017. Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elg-region (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport. NINA Rapport 1395. Norsk institutt for natur-forskning. Merkeprosjekt elg i ...
  • Mer storlaks i Namsenvassdraget. Vurdering av fiskeforsterkende tiltak 

   Bremset, Gunnbjørn; Thorstad, Eva Bonsak; Fiske, Peder; Lund, Roar Asbjørn; Heggberget, Tor Gravråk (NINA Rapport;286, Research report, 2007)
   Gunnbjørn Bremset, Eva B. Thorstad, Peder Fiske, Roar A. Lund og Tor G. Heggberget. Mer storlaks i Namsenvassdraget. Vurdering av fiskeforsterkende tiltak - NINA Rapport 286. 57 s. På oppdrag av Namsenvassdragets ...
  • Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag 

   Skår, Margrete; Kraabøl, Morten; Øian, Hogne; Andersen, Oddgeir; Stange, Erik (NINA Rapport;1309, Research report, 2017)
   Skår, M., Kraabøl. M. Øian, H., Andersen. O. og Stange, E. 2017. Mesnaelva i Lillehammer. Brukerinteresser og økologi i et bynært, regulert vassdrag - NINA Rapport 1309. 93 s. I nær framtid vil konsesjonsvilkår i mange ...
  • Metodeutvikling: overvåking av fisk i store innsjøer (FIST) i 2016 

   Gjelland, Karl Øystein; Sandlund, Odd Terje; Andersen, Oddgeir; Bremset, Gunnbjørn; Bækkelie, Knut Andreas E.; Davidsen, Jan Grimsrud; Eloranta, Antti; Pettersen, Oskar; Rønning, Lars; Rustbakken, Atle; Saksgård, Laila; Saksgård, Randi; Sjursen, Aslak Darre (NINA Rapport;1573, Research report, 2018)
   Gjelland, K.Ø., Sandlund, O.T., Andersen, O., Bremset, G., Bækkelie, K.A.E., Davidsen, J.G., Eloranta, A., Pettersen, O., Rønning, L., Rustadbakken, A., Saksgård, L., Saksgård, R. & Sjursen, A.D. 2017. Metodeutvikling: ...
  • Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Auravassdraget som eksempel 

   Finstad, Anders Gravbrøt; Barton, David Nicholas; Jensen, Arne Johan; Johnsen, Bjørn Ove; Järnegren, Johanna; Sandlund, Odd Terje (NINA Rapport;292, Research report, 2007)
   Finstad, A.G., Barton, D.N., Jensen, A.J., Johnsen, B.O., Järnegren, J. & Sandlund, O.T. 2007. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster. Auravassdraget som eksempel. – NINA Rapport 292, 93 ...
  • Miljø-DNA som metode for overvåking av Gyrodactylus salaris og laks i Drivaregionen 

   Fossøy, Frode; Sivertsgård, Rolf; Brandsegg, Hege; Solem, Øyvind; Hindar, Kjetil; Mo, Tor Atle (NINA Rapport;1641, Report, 2019)
   Frode Fossøy, Rolf Sivertsgård, Hege Brandsegg, Øyvind Solem, Kjetil Hindar og Tor Atle Mo 2019. Miljø-DNA som metode for overvåking av Gyrodactylus salaris og laks i Drivaregionen. NINA Rapport 1641. Norsk institutt for ...
  • Miljøeffekter av ferdsel og turisme i Arktis. En litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard 

   Vistad, Odd Inge; Eide, Nina Elisabeth; Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars; Landa, Arild Magne (NINA Rapport;316, Research report, 2008)
   Vistad, O. I., Eide, N. E., Hagen, D., Erikstad, L. & Landa, A. 2008. Miljøeffekter av ferdsel og turisme i Arktis – En litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard – NINA Rapport 316. 124 s. Formål: Prosjektet skal gi ...
  • Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Utvikling over tid, og nye giftstoffer 

   Nygård, Torgeir; Herzke, Dorte; Polder, Anuschka (NINA Rapport;213, Research report, 2006)
   Nygård, T., Herzke, D. og Polder, A. 2006. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge. Utvikling over tid og nye giftstoffer. NINA Rapport 213. 42 s. I 1992 ble overvåking av miljøgifter i egg av rovfugl, med dvergfalk som hovedart, ...
  • Miljøhensyn i skog. Relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner 

   Bendiksen, Egil; Sverdrup-Thygeson, Anne; Bergsaker, Erling; Larsson, Karl-Henrik; Birkemoe, Tone (NINA rapport;863, Research report, 2014)
   Rapporten presenterer resultater fra et samarbeidsprosjekt mellom NINA og NORSKOG. Vi har sammenliknet samme type død ved i de tre forvaltningskategoriene naturreservat, nøkkel-biotop og slutthogsthensyn (kantsoner og ...
  • Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe 

   Kjørstad, Morten; Bøthun, Siri Wølneberg; Gundersen, Vegard; Holand, Øystein; Madslien, Knut; Mysterud, Atle; Myren, Ingrid Nerhoel; Punsvik, Tor; Røed, Knut H.; Strand, Olav; Tveraa, Torkild; Tømmervik, Hans; Ytrehus, Bjørnar (NINA Rapport;1400, Research report, 2017)
   Kjørstad, M., Bøthun, S. W., Gundersen, V., Holand, Ø., Madslien, K., Mysterud, A., Myren, I. N., Punsvik, T., Røed, K. H., Strand, O., Tveraa, T., Tømmervik, H., Ytrehus, B. & Veiberg, V. (red.). 2017. Miljøkvalitetsnorm ...
  • Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av hjorteviltbestanden 2010 - 2012 - sluttrapport 

   Stokke, Sigbjørn (NINA rapport;1038, Research report, 2014)
   Ormen Lange landanlegg på øya Gossa ble satt i drift i 2007 med A/S Norske Shell som oper-atør. Anlegget er plassert i et område som ifølge Norsk Hydro sin egen konsekvensutredning (2002) er i konflikt med hjortetrekket ...
  • Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av hjorteviltstammen – grunnlagsanalyse 2008 

   Stokke, Sigbjørn; Nesje, Palmar; Langvatn, Rolf (NINA Rapport;471, Research report, 2009)
   Ormen Lange landanlegg på øya Gossa ble satt i drift i 2007 med A/S Norske Shell som operatør. Anlegget er plassert i et område som delvis vil være i konflikt med hjortetrekket til og fra fastlandet. Spesielt gjelder dette ...
  • Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av vegetasjon og jord – grunnlagsundersøkelse 2008 

   Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Stabbetorp, Odd Egil; Wilmann, Bodil (NINA Rapport;440, Research report, 2009)
   Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Stabbetorp, O. E. & Wilmann, B. 2009. Miljøovervåkingsprogram for Ormen Lange landanlegg. Overvåking av vegetasjon og jord – grunnlagsundersøkelse 2008. - NINA Rapport 440. 30 s. + vedlegg.