Now showing items 2198-2217 of 2341

  • Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan 

   Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bergersen, Espen Andre; Bakken, Johnny (NINA Rapport;83, Research report, 2005)
   Tombre, I.M, Madsen, J., Bergersen, E.A. og Bakken, J. 2005. Vårtrekk av arktiske gjess i Vesterålen. Innspill til en regional forvaltningsplan - NINA Rapport 83, 38 s. Denne rapporten sammenfatter registreringer av ...
  • Våtmark som hovedøkosystem i Naturindeks for Norge. Vurdering av tilhørighet og referansetilstand for eksisterende og potensielt nye indikatorer 

   Bjerke, Jarle W.; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;1688, Research report, 2020)
   Bjerke, J.W. & Tømmervik, H. 2020. Våtmark som hovedøkosystem i Naturindeks for Norge. Vurdering av tilhørighet og referansetilstand for eksisterende og potensielt nye indikatorer. NINA Rapport 1688. Norsk institutt for ...
  • Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner 

   Dervo, Børre K.; Zinke, Peggy; Nygård, Magnus; Strømme, Anne-Sofie Bergene; Often, Anders; Mjelde, Marit; Vedum, Trond; Gjershaug, Jan Ove (NINA Rapport;1640, Research report, 2019)
   Dervo, B.K., Zinke, P., Nygård, M., Strømme, A.-S.B., Often, A., Mjelde, M., Vedum, T. & Gjershaug, J.O. 2019. Våtmarksrestaurering i kroksjøer og evjer langs Storelva i Ringerike og Hole kommuner. NINA Rapport 1640. Norsk ...
  • Vegas framtid formes nå. Rapport fra scenarioutviklingsseminar Vega 23. – 24. september 2008 

   Thomassen, Jørn; Linnell, John Durrus; Follestad, Arne; Bruteig, Inga Elise; Svarstad, Hanne; Skar, Birgitte; Risan, Thomas; Fageraas, Knut (NINA Rapport;399, Research report, 2008)
   Thomassen, J., Linnell, J., Follestad, A., Bruteig, I.E., Svarstad, H., Skar, B., Risan, T. & Fageraas, K. 2008. Vegas framtid formes nå. Rapport fra scenarioutviklingsseminar, Vega 23. – 24. september 2008. - NINA Rapport ...
  • Veger og villrein. Oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda. 

   Strand, Olav; Jordhøy, Per; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram (NINA Rapport;1121, Research report, 2015)
   Strand, O., Jordhøy, P., Panzacchi, M. & Van Moorter, B. 2015. Veger og villrein. Oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda. - NINA Rapport 1121. 47 s. + vedlegg. Hardangervidda er Norges største villreinområde ...
  • Vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen i Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam. Resultater fra overvåking i 2023 

   Kyrkjeeide, Magni Olsen; Mehlhoop, Anne Catriona; Hagen, Dagmar; Myklebost, Heidi (NINA Rapport;2380, Research report, 2023)
   Kyrkjeeide, M.O., Mehlhoop, A.C., Hagen, D. & Myklebost, H. 2023. Vegetasjonsetablering langs Elgsjøvegen i Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam. Resultater fra overvåking i 2023. NINA Rapport 2380. Norsk ...
  • Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser 

   Johansen, Bernt; Tømmervik, Hans; Karlsen, Stein Rune (NINA Rapport;456, Research report, 2009)
   Johansen, B., Tømmervik, H. & Karlsen, S.R. 2009. Vegetasjonskart over Svalbard basert på satellittdata. Dokumentasjon av metoder og vegetasjonsbeskrivelser. NINA Rapport 456. 54 s. I plantegeografisk sammenheng inndeles ...
  • Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland. 

   Bratli, Harald; Halvorsen, Rune (NINA Rapport;1047, Research report, 2014)
   Bratli, H. & Halvorsen, R. 2014. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av gjengroing og restaurering i semi-naturlig eng i Nordherad, Vågå kommune, Oppland - NINA Rapport 1047. 88 s. Nordherad i Vågå kommune er ett blant 22 ...
  • Vegutbedring i Skibotndalen- del 2. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Tømmervik, Hans; Johnsen, Trond Vidar (NINA rapport;778, Research report, 2012)
   Jacobsen, K.-O., Tømmervik, H. & Johnsen, T.V. 2012. Vegutbedring i Skibotndalen- del 2. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 778. 29 s. I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å utbedre E8 ...
  • Vegutbedring i Skibotndalen. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø 

   Jacobsen, Karl-Otto; Tømmervik, Hans; Bjerke, Jarle W. (NINA rapport;610, Research report, 2010)
   Jacobsen, K.-O., Tømmervik, H. & Bjerke, J.W. 2010. Vegutbedring i Skibotndalen. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø - NINA Rapport 610. 33 s. I forbindelse med Statens vegvesen sitt arbeid med å utbedre E8 i ...
  • Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift 

   Langeland, Knut; Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans; Ballesteros, Manuel (NINA Rapport;1714, Research report, 2019)
   Langeland, K., Danielsen, I.E., Tømmervik, H. og Ballesteros, M. 2019. Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift. NINA Rapport 1714 Norsk institutt for naturforskning. Det utarbeides en plan for ...
  • Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger i Norge med hovedvekt på elvemusling 

   Magerøy, Jon H.; Larsen, Bjørn Mejdell (NINA Rapport;2186, Research report, 2023)
   Magerøy, J.H. & Larsen, B.M. 2023. Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger i Norge med hovedvekt på elvemusling. NINA Rapport 2186. Norsk institutt for naturforskning. Elvemuslingens evne til å danne perler har nok ...
  • Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet 

   Karlsson, Sten; Bjøru, Bjørn; Holthe, Espen; Lo, Håvard; Ugedal, Ola (NINA Rapport;1269, Research report, 2016-05-27)
   Karlsson, S., Bjøru, B., Holthe, E., Lo, H. & Ugedal, O. 2016. Veileder for utsetting av fisk for å ivareta genetisk variasjon og integritet – NINA Rapport 1269. 25 s. Utsettinger av fisk gjøres i mange vann og vassdrag ...
  • Verdi- og sårbarhetsvurdering i Børgefjell nasjonalpark - med spesielt fokus på utvalgte lokaliteter og utfordringer knyttet til ferdsel 

   Evju, Marianne; Hagen, Dagmar; Blumentrath, Stefan; Eide, Nina Elisabeth (NINA Rapport;543, Research report, 2010)
   Evju, M., Hagen, D., Blumentrath, S. & Eide, N. E. 2010. Verdi- og sårbarhetsvurdering i Børgefjell nasjonalpark – med spesiell fokus på utvalgte lokaliteter og utfordringer knyttet til ferdsel – NINA Rapport 543. 111 s. ...
  • Verdier av økosystemtjenester i skog i Norge 

   Lindhjem, Henrik; Magnussen, Kristin (NINA rapport;894, Research report, 2012)
   Lindhjem, H. og K. Magnussen 2012. Verdier av økosystemtjenester i skog i Norge - NINA Rapport 894, 80 s. Norske skoger gir opphav til en rekke, viktige goder og tjenester – økosystemtjenester. Rapportens formål er å ...
  • Verdifulle naturtyper i Alta kommune 

   Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;344, Research report, 2008)
   Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. & Johnsen, T. V. 2008. Verdifulle naturtyper i Alta kommune - NINA Rapport 344. 112 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av ...
  • Verdifulle naturtyper i Meløy kommune 

   Strann, Karl Birger; Bjerke, Jarle W.; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;345, Research report, 2008)
   Strann, K.-B., Bjerke, J. W., Frivoll, V. og Johnsen, T. V. 2008. Verdifulle naturtyper i Meløy kommune - NINA Rapport 345. 64 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging ...
  • Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk 

   Evju, Marianne; Blom, Hans; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild (NINA Rapport;1357, Research report, 2017)
   Evju, M., Blom, H., Brandrud, T. E., Bär, A., Johansen, L., Lyngstad, A., Øien, D.-I. og Aarrestad, P. A. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk - NINA Rapport 1357. 172 ...
  • Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og havområder 

   Fauchald, Per; Christensen-Dalsgaard, Signe; Ballesteros, Manuel; Ollus, Victoria Marja Sofia; Breistøl, Arild; Molværsmyr, Sindre; Tarroux, Arnaud; Systad, Geir; Moe, Børge (NINA Rapport;2184, Research report, 2023)
   Fauchald, P., Christensen-Dalsgaard, S., Ballesteros, M., Ollus, V.M.S., Breistøl, A., Molværsmyr, S., Tarroux, A., Systad, G.H.R & Moe, B. 2023. Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og ...
  • Verma kraftverk. Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma 

   Erikstad, Lars; Andersen, Oddgeir; Halvorsen, Gunnar; Reitan, Ole; Risan, Thomas; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;357, Research report, 2008)
   Erikstad, L., Andersen, O., Halvorsen, G., Reitan, O., Risan, T. & Stabbetorp, O. 2008. Verma kraftverk - Konsekvenser knyttet til planer for nytt kraftverk i Verma. - NINA Rapport 357. 55 s. Denne rapporten består av tre ...