• Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport 2012: Oselva, Hordaland 

      Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Magerøy, Jon (NINA rapport;1061, Research report, 2014)
      Oselvvassdraget hører med blant de få vassdragene i Hordaland der det fortsatt er en meget god bestand av elvemusling. Slike lokaliteter har høy verneverdi både lokalt og nasjonalt. Ved overvå-kingsundersøkelser i 2012 ble ...