Now showing items 2158-2177 of 2627

  • Status for småblankbestanden i Namsen 

   Thorstad, Eva Bonsak; Hindar, Kjetil; Berg, Ole Kristian; Saksgård, Laila M.; Norum, Ine Cecilie Jordalen; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H.; Lehn, Lars Ove (NINA Rapport;403, Research report, 2009)
   Thorstad, E.B., Hindar, K., Berg, O.K., Saksgård, L., Norum, I.C.J., Sandlund, O.T., Hesthagen, T. & Lehn, L.O. 2009. Status for småblankbestanden i Namsen. - NINA Rapport 403. 95 s. Småblanken, som finnes kun i Namsenvassdraget, ...
  • Status for ungfiskbestanden i et regulert laksevassdrag (Levangerelva) relatert til vannføringsregimet 

   Lund, Roar Asbjørn (NINA Rapport;134, Research report, 2006)
   Lund, R.A. 2006. Status for ungfiskbestanden i et regulert laksevassdrag (Levangerelva) relatert til vannføringsregimet. - NINA Rapport 134. 40 s. Ungfiskbestanden i Levangerelva består i all hovedsak av laks. Ørretunger ...
  • Status for ål i Siravassdraget 

   Thorstad, Eva Bonsak; Kroglund, Frode; Saksgård, Randi J.; Midtbø, Rolf (NINA rapport;974, Research report, 2014)
   Bakgrunnen for denne undersøkelsen var at de siste kjente observasjoner av ål i Sira-vassdraget var fra tidlig på 1990-tallet, og det ble stilt spørsmål om ålen som art hadde forsvunnet fra vassdraget. Formålene med ...
  • Statuskartlegging av friluftsliv og reiseliv i forbindelse med utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark 

   Andersen, Oddgeir; Aas, Øystein (NINA Rapport;33, Research report, 2005)
   Andersen, O. og Aas, Ø. 2005. Statuskartlegging av friluftsliv og reiseliv i forbindelse med utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. - NINA Rapport 33. 74 s.
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017 

   Falkegård, Morten (Report from The Tana Monitoring and Research Group;1/2018, Research report, 2018)
   Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2017. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2018. This report is the first status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018 

   Unknown author (Report from the Tana Monitoring and Research Group;2/2018, Research report, 2018)
   Anon. 2018. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2018. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 2/2018. This report is the second status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2019 

   Erkinaro, Jaakko; Orell, Panu; Falkegård, Morten; Foldvik, Anders (Report from the Tana Monitoring and Research Group;nr 1/2019, Research report, 2020)
   Anon. 2019. Status of the Tana/Teno River salmon populations in 2019. Report from the Tana Monitoring and Research Group nr 1/2019. This report is the third status assessment of the re-established Tana Monitoring and ...
  • Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014. 

   Johnsen, Stein Ivar; Skurdal, Jostein; Garnås, Erik (NINA Rapport;1048, Research report, 2015)
   Johnsen, S.I., Skurdal, J. & Garnås, E. 2014. Status og overvåking av krepsebestanden i Steinsfjorden i Buskerud 1979-2014 - NINA Rapport 1048. 23 s. + vedlegg. Lange tidsserier er viktig for å kunne vurdere langsiktige ...
  • Statusoversikt for jaktbart småvilt 

   Pedersen, Hans Chr.; Follestad, Arne; Gjershaug, Jan Ove; Nilsen, Erlend B. (NINA Rapport;1178, Research report, 2016-01-22)
   Pedersen, H.C., Follestad, A., Gjershaug, J.O. & Nilsen, E. 2016. Statusoversikt for jaktbart småvilt- NINA Rapport 1178. 258 s. Denne rapporten presenterer status for alle jaktbare småviltarter i Norge, totalt 16 ...
  • Steder i naturen: sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet 

   Murtnes, Åsve; Jørgensen, Kari Anne; Birkeland, Inger (Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen utforskes teoretiske og empiriske perspektiver på sted i undervisningssammenheng, og det stilles spørsmål om hvordan læringsarenaer i naturen kan forstås som sted, natur og materialitet på ungdomstrinnet. ...
  • Storaure i Femund 

   Næsje, Tor F.; Sandlund, Odd Terje (Others, 2008)
  • Storauren i Femund og Isteren. Utvikling i bestandene over de siste 30 år 

   Sandlund, Odd Terje; Museth, Jon; Næsje, Tor; Qvenild, Tore; Saksgård, Randi J.; Ugedal, Ola (NINA Rapport;853, Research report, 2012)
   Målet med denne rapporten er å beskrive utviklingen i storaurebestandene i Femund og Iste-ren over en periode på ca. 30 år og gi råd om forvaltningen av bestandene. Både Femund og Isteren huser viktige storaurebestander. ...
  • Storsalamanderen og trafikk. Utfordringer for en myk trafikant 

   Dervo, Børre K.; Mjåland, Jan (NINA Rapport;1633, Research report, 2019)
   Dervo, B.K. & Mjåland, J. 2019. Storsalamanderen og trafikk. Utfordringer for en myk trafikant. NINA Rapport 1633. Norsk institutt for naturforskning. Vi har overvåket vandringene av storsalamander ved Lahelldammen i Lier ...
  • Storskarven i Innlandet Rapport fra seminar 10.-11. oktober 2018 

   Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;1562, Research report, 2018)
   Andersen, O. (red.). 2018. Storskarven i Innlandet. Rapport fra seminar 10.-11. oktober 2018. NINA Rapport 1562. Norsk institutt for naturforskning. Rapporten sammenstiller presentasjonene som ble gitt under seminaret ...
  • Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen. Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017 

   Andersen, Oddgeir; Ørslien, Gina; Dervo, Børre; Linløkken, Arne N.; Grønlien, Tore (NINA Rapport;1542, Research report, 2018)
   Andersen, O., Ørslien, G., Dervo, B. K., Linløkken, A. N. og Grønlien T. 2018. Storskarven i nedre deler av Gudbrandsdalslågen. Bestandsstørrelse, diett og jaktuttak 2017. NINA Rapport 1542. Norsk institutt for naturforskning Vi ...
  • Storørret i Bandak og Tokkeåi. Dokumentasjon, kunnskapsoppsummering og utfordringer 

   Kraabøl, Morten (NINA Rapport;544, Research report, 2010)
   Kraabøl, M. 2010. Storørret i Bandak og Tokkeåi. Dokumentasjon, kunnskapsoppsummering og utfordringer - NINA Rapport 544. 30 s. Storørreten i Bandak og Tokkeåi har med stor sikkerhet etablert seg som følge av naturlig ...
  • Storørret i Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov 

   Museth, Jon; Dervo, Børre; Brabrand, Åge; Heggenes, Jan; Karlsson, Sten; Kraabøl, Morten (NINA Rapport;1498, Research report, 2018)
   Museth, J., Dervo, B., Brabrand, Å., Heggenes, J., Karlsson, S. & Kraabøl, M. 2018. Storørret i Norge. Definisjon, status, påvirkningsfaktorer og kunnskapsbehov. NINA Rapport 1498. Norsk institutt for naturforskning. ...
  • Strandenger i Østfold – areal, økologisk tilstand og rødlistearter 

   Evju, Marianne; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Salt meadows in Østfold – area, ecological condition and red listed species
  • Strandeng – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III 

   Evju, Marianne; Hanssen, Oddvar; Stabbetorp, Odd Egil; Bratli, Harald; Ødegaard, Frode (NINA rapport;1170, Research report, 2015)
   Strandenger er åpne gress- og urtedominerte vegetasjonstyper i fjæresonen. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 viste til sammen 120 rødlistearter som er registrert i strandenger, og det ble konkludert med at kortvokste ...
  • Strategic conservation for lesser prairie-chickens among landscapes of varying anthropogenic influence 

   Sullins, Daniel S.; Haukos, David A.; Lautenbach, Joseph M.; Lautenbach, Jonathan D.; Robinson, Samantha G.; Rice, Mindy B.; Sandercock, Brett; Kraft, John D.; Plumb, Reid T.; Reitz, Jonathan H.; Hutchinson, J.M. Shawn; Hagen, Christian A. (Journal article, 2019)
   For millennia grasslands have provided a myriad of ecosystem services and have been coupled with human resource use. The loss of 46% of grasslands worldwide necessitates the need for conservation that is spatially, temporally, ...