Now showing items 21-37 of 37

  • Naturindeksen for skog på kommunenivå. Utprøving av metoder 

   Garnåsjordet, Per Arild; Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Nilsen, Jan-Erik; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;918, Research report, 2013)
   Store deler av Norges biologiske mangfold er knyttet til skog. Den praktiske skogforvaltningen foregår lokalt, både ved at kommunene etter skogloven er tillagt et betydelig ansvar og ved de enkelte skogeiernes aktive drift ...
  • Naturindeksens dødvedindikatorer og artsmangfoldet av vedboende sopp 

   Brandrud, Tor Erik; Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;970, Research report, 2013)
   Sammenhengen mellom konsentrasjoner av dødved (Naturindeks-indikatorene MiS-livsmiljø liggende- og stående død ved, samt gamle trær) og forekomst av dødvedarter av sopp er un-dersøkt. Det ble funnet liten til ingen ...
  • Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015 

   Evju, Marianne; Stange, Erik; Berger, Anna Lise; Blumenrath, Stefan; Endrestøl, Anders; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd E.; Stöckmann, Friederikke; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Temahefte;65, Book, 2016-03-07)
   NINA Temahefte 65. Når artenes leveområder splittes opp - eksempler fra øyene i indre Oslofjord. Sluttrapport fra strategisk instituttsatsing (SIS) 2011-2015. Dette temaheftet oppsummerer en del av resultatene i prosjektet ...
  • Near-natural forests harbor richer saproxylic beetle communities than those in intensively managed forests 

   Jacobsen, Rannveig Margrete; Burner, Ryan C.; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Sverdrup-Thygeson, Anne (Journal article, 2020)
   Globally, boreal forests cover 33 percent of Earth's forested area, constitute the largest terrestrial carbon source, and house an important biodiversity of forest-dependent species, many of which are saproxylic taxa reliant ...
  • Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana i 2022. Resultater og forslag til veien videre 

   Evju, Marianne; Grainger, Matthew; Olsen, Siri Lie; Roos, Ruben E.; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd E. (NINA Rapport;2257, Research report, 2023)
   Evju, M., Grainger, M., Olsen, S.L., Roos, R.E., Skarpaas, O. & Stabbetorp, O.E. 2023. Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana i 2022. Resultater og forslag til veien videre. NINA Rapport 2257. Norsk institutt for ...
  • Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana. Årsrapport 2023 

   Evju, Marianne; Grainger, Matthew; Jansson, Ulrika; Olsen, Siri Lie; Roos, Ruben E.; Skarpaas, Olav; Larsen, Bjørn Harald; Høitomt, Geir (NINA Rapport;2440, Research report, 2024)
   Evju, M., Grainger, M., Jansson, U., Olsen, S.L., Roos, R.E., Skarpaas, O., Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2024. Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana. Årsrapport 2023. NINA Rapport 2440. Norsk institutt for ...
  • Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana.Beskrivelse av metodikk og resultater 2017‒2020 

   Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil (NINA Rapport;1976, Research report, 2021)
   Evju, M., Olsen, S.L., Skarpaas, O. & Stabbetorp, O.E. 2021. Overvåking av dragehode Dracocephalum ruyschiana. Beskrivelse av metodikk og resultater 2017‒2020. NINA Rapport 1976. Norsk institutt for naturforskning. Dragehode ...
  • Overvåking av dragehode – en pilotstudie 

   Evju, Marianne; olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav (NINA Fakta;4-2017, Others, 2017)
  • Overvåking av dragehode. Resultater 2021 

   Evju, Marianne; Olsen, Siri Lie; Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd E.; Vassvik, Linn; Grainger, Matthew (Others, 2021)
  • Prediction of biodiversity hotspots in the Anthropocene: The case of veteran oaks 

   Skarpaas, Olav; Blumentrath, Stefan; Evju, Marianne; Sverdrup-Thygeson, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Over the past centuries, humans have transformed large parts of the biosphere, and there is a growing need to understand and predict the distribution of biodiversity hotspots influenced by the presence of humans. Our basic ...
  • Remote Sensing of Environmental Variables for National Biodiversity Indicator Systems 

   DeStefano, Matteo; Nowell, Megan; Skarpaas, Olav; Nybø, Signe; Blumentrath, Stefan; Kermit, Martin; Salberg, Arnt-Børre; Bakkestuen, Vegar (Conference object, 2016-05-04)
  • Rødlister. Fra fundament til forvaltning 

   Skarpaas, Olav; Brandrud, Tor Erik; Sverdrup-Thygeson, Anne (NINA Rapport;609, Research report, 2012)
   Rødlista for arter utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for forvaltning av norsk natur. Målet med dette prosjektet har vært å styrke og utvikle verktøy for forvaltning av biologisk mangfold knyttet til rødlista. ...
  • Spredningsveier for fremmede arter i Norge 

   Hendrichsen, Ditte Katrine; Åström, Jens; Forsgren, Elisabet; Skarpaas, Olav (NINA rapport;1091, Research report, 2015)
   Fremmede arter er et fokusområde for naturforvaltning på internasjonalt nivå. Når først frem-mede arter har etablert seg i et nytt område er det ofte særdeles vanskelig å fjerne dem igjen, og omkostningene ved en eventuell ...
  • Statistiske egenskaper til Naturindeks for Norge. Usikkerhet i datagrunnlaget og sensitivitet 

   Pedersen, Bård; Skarpaas, Olav (NINA Rapport;797, Research report, 2012)
   Naturindeks for Norge er et sammensatt mål for biologisk mangfold som beregnes for et geo-grafisk område og et gitt tidspunkt ut fra et antall biodiversitetsindikatorer. Hver indikator repre-senterer et aspekt av biologisk ...
  • The devil is in the detail: non-additive and context-dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Plant demography in a warmer & wetter climate 

   Töpper, Joachim Paul; Meineri, E.; Olsen, Siri Lie; Rydgren, Knut; Skarpaas, Olav; Vandvik, Vigdis (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In climate‐change ecology, simplistic research approaches may yield unrealistically simplistic answers to often more complicated problems. In particular, the complexity of vegetation responses to global climate change begs ...
  • Towards a systematics of ecodiversity: The EcoSyst framework 

   Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Lieungh, Eva (Journal article, 2020)
   Background Although a standard taxonomy of organisms has existed for nearly 300 years, no consensus has yet been reached on principles for systematization of ecological diversity (i.e., the co‐ordinated variation of abiotic ...
  • Vurdering av populasjonsendringer på grunnlag av artsfunn 

   Skarpaas, Olav; Stabbetorp, Odd Egil; Bakkestuen, Vegar (NINA rapport;608, Research report, 2014)
   I dette prosjektet har vi vurdert mulighetene for å estimere tilstand og trender i mengden av arter på grunnlag av forekomstdata. En viktig potensiell anvendelse for dette er Naturindeksen, hvor bruk av forekomstdata vil ...